پرسشنامه رایگان مقايسه حافظه كلامي و ديداري كودكان ADHD با عادي

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقايسه حافظه كلامي و ديداري كودكان ADHD با عادي

پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسه حافظه ديداري وكلامي كودكانADHD با كودكان عادي انجام شد. به عبارت ديگر هدف پژوهش حاضر پاسخ به اين سوال بود كه آيا بين حافظه كلامي و ديداري كودكانADHD با كودكان عادي تفاوت وجود دارد؟

روش: آزمودني ها شامل 60 كودك بودند كه 30 نفر از آنها ADHD و 30 نفر ديگر از كودكان عادي انتخاب شدند. گروه سني اين 60نفر بين 7 تا 12 سال بودند . انتخاب آزمودني ها در گروه عادي به صورت تصادفي اما در گروه ADHDبه شيوه غر تصادفي با استفاده از تست SNAP  انجام شد.

ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل تستSNAP براي شناسايي كودكان ADHD در مدرسه و تست كلامي وكسلر براي سنجش حافظه كلامي و تست كيم كاراد براي سنجش حافظه ديداري كودكان بود. اين آزمون ها به صورت انفرادي انجام گرديد.به منظور بررسي معنادار بودن تفاوت از ميانگين و آزمون T و براي بررسي معنادار بودن رابطه از همبستگي دو متغير استفاده شد.

نتيجه گيري:نتايج نشان داد كه بين حافظه ي ديداري و كلامي كودكان بيش فعال به طور معنادار پايين تر از كودكان عادي بود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقايسه حافظه كلامي و ديداري كودكان ADHD با عادي

برای دریافت پرسشنامه‌های استاندارد حافظه کلامی روی لینک مورد نظر خود در قسمت پایین کلیک کنید و پرسشنامه خود را از سایت مادسیج دریافت کنید.

نوع فایلآزمونهای حافظه کلامی و عددی