پرسشنامه رایگان مقايسه اثر بخشی معنا درمانی و شناخت گروهی بر افزايش عزت نفس زنان دارای ضايعات پوستی

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقايسه اثر بخشی معنا درمانی و شناخت گروهی بر افزايش عزت نفس زنان دارای ضايعات پوستی

يكي از عوامل مهم در شكل گيري عزت نفس وضعيت ظاهري و سلامت پوست افراد مي باشد.هدف پژوهش حاضر بررسي اثر بخشي معنادرماني و شناخت درماني گروهي بر افزايش عزت نفس افرادي است كه از ناراحتي هاي پوستي رنج مي برندپژوهش حاضر با اجراي معنادرماني وشناخت درماني گروهي روي 22نفر از زنان داراي ناراحتي هاي پوستي صورت گرفت. همچنين 10نفر از بيماران در گروه كنترل جاي گرفتند.نتايج نشان داد معنا درماني گروهي وشناخت درماني گروهي هريك به تنهايي باعث افزايش معنادار عزت نفس زنان داراي ضايعات پوستي شدند.اما بين اين دو شيوه گروهي تفاوت معناداري مشاهده نشد.با توجه به اينكه زنان داراي ناراحتي هاي پوستي در برقراري ارتباط با ديگران به علت عزت نفس پايين دشواري هاي زيادي پيش رو دارند.بنابراين به نظر مي رسد استفاده از شيوه گروه درماني در بهبود عزت نفس آنها مؤثرباشد.هم چنين استفاده از شيوه معنادرماني به سبب ايجاد معناي جديد براي افراد ،وشيوه شناخت درماني با ايجاد تغيير در باورها در بهبود عزت نفس بيماران پوستي مؤثرمي باشد.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقايسه اثر بخشی معنا درمانی و شناخت گروهی بر افزايش عزت نفس زنان دارای ضايعات پوستی