پرسشنامه رایگان مقايسه اثر بخشي دو شيوه گروه درماني شناختي ـ رفتاري و واقعيت درماني

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقايسه اثر بخشي دو شيوه گروه درماني شناختي ـ رفتاري و واقعيت درماني

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گروهی با گروه درمانی شناختی-رفتاری (CBGT) بر افزایش جرات ورزی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان بود. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه این پژوهش شامل 45 دانش آموز دختر شهر بیرجند بود که در سال تحصیلی 89-88 به تحصیل اشتغال داشتند. این افراد با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله انتخاب شده و بر اساس پرسشنامه جرات ورزی کاتلر و گیورا کم جرات تشخیص داده شده بودند. شرکت کنندگان به شیوه تصادفی به سه گروه، تقسیم شدند. گروه اول درمان شناختی-رفتاری را دریافت کردند؛ گروه دوم واقعیت درمانی را دریافت کردند؛ و گروه سوم مداخله ای دریافت نکردند. هر سه گروه در سه مرحله زمانی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه مورد سنجش قرار گرفتند. ابزارهای سنجش در این پژوهش عبارت بود از پرسشنامه جرات ورزی کاتلر و گیورا. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و با روشهای آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی شفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که (الف) بین اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری و واقعیت درمانی در افزابش جرات ودرزی دختران تفاوت معنا داری وجود ندارد؛ (ب) در مقایسه با گروه کنترل، گروه شناختی رفتاری به افزایش جرات ورزی دختران کمک کرد؛ (ج) در مقایسه با گروه کنترل، جرات ورزی در گروه واقعیت درمانی بهبود یافت. این یافته ها از لحاظ نظری و اهمیت آنها در مداخلات بالینی به بحث گذاشته شده اند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقايسه اثر بخشي دو شيوه گروه درماني شناختي ـ رفتاري و واقعيت درماني