پرسشنامه رایگان مطالعه و مقایسه مهارت های اجتماعی، مسائل رفتاری و پیشرفت تحصیلی بین كودكان ناشنوا و عادی

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مطالعه و مقایسه مهارت های اجتماعی، مسائل رفتاری و پیشرفت تحصیلی بین كودكان ناشنوا و عادی

در پژوهش حاضر میان رویکرد های معنوی یا مذهبی در روانشناسی و رواندرمانی در سطح جهان، سه دیدگاه را انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. هدف از پژوهش در وهله اول تجزیه و تحلیل عناصر موجود در هر رویکرد و در مرحله بعد مقایسه این ویژگی ها در میان سه رویکرد بوده است. رویکردهای انتخابی شامل یک دیدگاه از میان نظریات غربی است : دیدگاه ریچاردز و برگین با عنوان استراتژیهای معنوی –  مذهبی.دو رویکرد شرقی نیز عبارتند از : نظریه دکتر حسین دانش با عنوان روانشناسی معنوی و رویکرد توحید درمانی از دکتر جلالی طهرانی.

روش تحقیق عبارت است از تحلیل محتوا از نوع کیفی. در این شیوه 5 مقوله برای استخراج از نظریات و تحلیل تعیین شده است. واحد تجزیه و تحلیل موضوع است و گروه مورد بررسی سه رویکرد معنوی می باشد. سوال اصلی در این پژوهش این است که آیا بین سه دیدگاه در مقوله های مطرح شده تفاوت وجود دارد یا خیر؟

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مطالعه و مقایسه مهارت های اجتماعی، مسائل رفتاری و پیشرفت تحصیلی بین كودكان ناشنوا و عادی