پرسشنامه رایگان مطالعه میزان بهداشت روانی زنان شاغل: برسی اثر حمایت خانوادگی و وضعیت تاهل

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مطالعه میزان بهداشت روانی زنان شاغل: برسی اثر حمایت خانوادگی و وضعیت تاهل

با توجه به اينكه اشتغال يكي از مسائل مهم زنان در جامعه امروز ماست،‌ بهبودي وضعيت اجتماعي و اقتصادي و نيز سطح تحصيلات بر اهميت و پيچيدگي اين مساله افزوده است و از طرف ديگر حمايت خانوادگي و وضعيت تاهل از مهم ترين متغيرهاي مؤثر بر روان و رفتار است و همچنين اين نظريه وجود دارد كه نوع شغل مي تواند اثر اين متغيرها را كم و زياد كند، فرضهاي تحقيق را در اين پژوهش بدين صورت تدوين كرديم:

1)      سلامت رواني زنان متاهل شاغل در دانشگاه فردوسي و پرستاران كه از حمايت خانوادگي برخوردارند، از سلامت رواني زنان متاهل شاغل دانشگاه فردوسي و پرستاران متاهل بدون حمايت خانوادگي بيشتر است.

2)      سلامت رواني زنان متاهل شاغل دانشگاه فردوسي و پرستاران متاهل از زنان مجرد شاغل دانشگاه فردوسي و پرستاران مجرد بيشتر است.

3)      سلامت رواني زنان پرستار از زنان شاغل دانشگاه فردوسي بيشتر است.

4)      سلامت رواني زنان متاهل شاغل دانشگاه فردوسي از زنان مجرد دانشگاه فردوسي بيشتر است.

در اين پژوهش جامعه آماري، كليه زنان شاغل در دانشگاه فردوسي مشهد و زنان پرستار در بيمارستانهاي امام رضا (ع) و قائم مشهد بود. نمونه به روش نمونه گيري سهميه اي به تعداد 90 نفر از شاغلين دانشگاه فردوسي و 31 نفر پرستار انتخاب شدند. سپس اطلاعات از طريق پرسشنامه SCL-90-R و پرسشنامه حمايت خانوادگي و همچنين برگه مشخصات فردي جمع آوري شد، پاسخنامه ها نمره گذاري و آزمودنيها كدگذاري شدند،‌ سپس از طريق برنامه آماري راياناه يعني SPSS، تجزيه و تحليل اطلاعات از روش تحليل واريانس يك عاملي انجام شد.

در مقياس آسيب كلي كه مهمترين شاخص در نمره گذاريها بود. هيچ فرضيه اي تاييد نشد و تفاوتهايي كه وجود داشت در خرده مقياسها بود. در فرض اول در خرده مقياسها نيز تفاوت معني داري بين آزمودنيها وجود نداشت،‌ در فرض دوم در خرده مقياسهاي ميانگين شدت ناراحتي و پارانويا تفاوت بين آزمودنيها معني دار بود.

در فرض سوم در خرده مقياسهاي علائم مرضي مثبت و افسردگي و در فرض چهارم تنها در خرده مقياس علائم مرضي مثبت تفاوت بين آزمودنيها معني دار بود.

در متغيرهاي جمعيت شناختي از لحاظ سن آزمودنيها، ميزان تحصيلات آزمودنيها و ميزان تحصيلات همسرانشان تفاوت معني داري بين آزمودنيها وجود نداشت. از لحاظ تعداد فرزندان، آزمودنيهاي در شاخصهاي آسيب كلي، علائم مرضي مثبت، ميانگين شدت ناراحتي، شكايات جسماني، وسواس، حساسيت در روابط متقابل،‌ افسردگي، ترس مرضي و روان پريشي تفاوت معني داري با يكديگر داشتند. در رابطه با درآمد همسر، آزمودنيها در خرده مقياسهاي ميانگين شدت ناراحتي، پارانويا و روان پريشي تفاوت معني داري با يكديگر داشتند، در متغير شغل همسر در آسيب كلي و خرده مقياسهاي علائم مرضي مثبت، ترس مرضي و روان پريشي و در متغير تحصيلات همسر تنها در خرده مقياس علائم مرضي مثبت تفاوت معني داري بين آزمودنيها وجود داشت.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 9

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مطالعه میزان بهداشت روانی زنان شاغل: برسی اثر حمایت خانوادگی و وضعیت تاهل