پرسشنامه رایگان عملکرد خانواده

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عملکرد خانواده

Family Assessment Device (FAD_1)

در زیر عباراتی درباره خانواده نوشته شده است، با توجه به مقیاس زیر پاسخ خود را انتخاب کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.

1= اصلا … 2= کم … 3= به طور متوسطمتوسط … 4= زیاد … 5 = کاملا

1.     در خانواده ما معمولا بر اساس تصمیماتی که برای حل مشکل گرفته شده است، عمل می شود.

2.     در خانه ما هرگاه یکی ناراحت باشد، دیگر اعضای خانواده از علت ناراحتی او اطلاع دارند.

3.     وقتی از یکی از اعضای خانواده ما کاری خواسته می شود، برای انجام یافتنش باید یادآوری و پیگیری شود.

4.     ما از نشان دادن محبت خود به یکدیگر، اکراه داریم.

5.     اگر یکی از اعضای خانواده ما دچار مشکل شود، سایر اعضا هم بیش از اندازه در گیر می شوند.

6.     وقتی یک وضع اضطراری پیش می آید، ما نمی دانیم چه باید کرد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عملکرد خانواده