پرسشنامه رایگان طراحی الگوی برنامه درسی ویژۀ دانش آموزانِ آسیب دیدۀشنوایی در دوره اول دبستان مبتنی بر رویکرد تحولِ یکپارچۀ انسان (DIR)

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه طراحی الگوی برنامه درسی ویژۀ دانش آموزانِ آسیب دیدۀشنوایی در دوره اول دبستان مبتنی بر رویکرد تحولِ یکپارچۀ انسان (DIR)

هدف اصلی این پژوهش، تلاش برای فراهم نمودن زمینۀ تحققِ شانزدهمین گزاره ارزشی سند تحول بنیادین و یا به تعبیر دیگر، محقق نمودن بعد کیفیِ عدالت تربیتی و ارتقای سطح پاسخ­گوییِ نظام آموزشی، برای تقویت بنیه علمی دانش­آموزانِ آسیب دیدۀشنوایی بوده است. برای این منظور، با تأکید بر بینش مبتنی بر رویکرد تحولِ یکپارچه انسان «رویکردِ تحولی، تفاوت­های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR)»، نخست نیازها و ظرفیت­های افرادِ آسیب دیدۀشنوایی شناسایی شد و آنگاه در قالب پاسخ به دو سوال اصلی و پنج سوال فرعی، نقاط قوت و ضعف برنامه­درسی قصد شده موجود تعیین و مواضعی در قالب ویژگی عناصر برنامه­درسی، برای امکان به فعلیت درآوردن ظرفیت­های افراد جامعه هدف و رفع دشواری­های آنان هدف­گیری شد. از روش مطالعه موردی با هدف توصیفی برای تعیین نقاط قوت و ضعف برنامه­درسی قصد شده موجود، از راهبردهای روش­ تحلیل مفهومی برای تعیین ویژگی عناصر برنامه­درسی و از روش  ارزشیابی تخصص-محور برای اعتبار سنجی الگو استفاده شد. برای جمع­آوری اطلاعات: از تحلیل محتوای کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته فردی و گروهی، پرسشنامه، برای تحلیل داده­ها: از روش تحلیل تأملی، تفسیر مفهومی، تلخیص و ارائه و نتیجه­گیری، برای اعتباربخشی به یافته­ها: از معيارهاي چهارگانه منسوب به گابا و لينكلن و هم­چنین معیارهای مورد نظر گال و بورگ و گال استفاده گردید. درک نقاط قوت و ضعف برنامه­درسی قصد شده امکان می­دهد که اظهار داریم، به رغم وجود ظرفیت­های لازم در سطح برنامه­درسی آرمانی، ماهیت متفاوت نیازهای افرادِ آسیب دیدۀشنوایی، در سطح برنامه­درسی رسمی نادیده گرفته شده و در واقع گفتمان”رویکرد مجوز” به جای “رویکرد تلفیقی-فراگیر” بر نظام آموزشی برای تعلیم و تربیت آنان حاکم گردیده است. در پاسخ سوال دوم سه اصل تحت عناوین “تفاوت­های فردی”، “تعاملات هیجانی”، “تحولی بودن رشد” برای منطق برنامه تعیین شد و براساس آن ویژگی­های سایرعناصر مورد نظر آکر به گونه­ای تعیین شد که ماموریت اصلی عنصر منطق و یا به تعبیر دیگر “متناسب­سازی برنامۀدرسی دوره اول دبستان برای دست­یابی دانش آموزان آسیب دیدۀشنوایی به قابلیت­های تحولی-تعاملی مورد انتظار سنی محقق گردد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه طراحی الگوی برنامه درسی ویژۀ دانش آموزانِ آسیب دیدۀشنوایی در دوره اول دبستان مبتنی بر رویکرد تحولِ یکپارچۀ انسان (DIR)