پرسشنامه رایگان طراحی، اجرا و سنجش اثربخشي آموزش مداوم مبتني بر وب

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه طراحی، اجرا و سنجش اثربخشي آموزش مداوم مبتني بر وب

هدف تحقيق حاضر طراحی، اجرا و سنجش اثربخشي آموزش مداوم مبتني بر وب بر اساس نظریه­ی سازنده­گرايي در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تابستان 1391 بود. به ­اين منظور، به تصادف دوره آموزشی پروفیلاکسی آنتی بیوتیک از میان 30 عنوان دوره آموزش الکترونیکی انتخاب گردید. سپس این دوره بر اساس مولفه­ های اصلی سازنده­گرایی که مورد توافق صاحب­نظران این حوزه بود، طراحی شده با نرم افزار مدیریت یادگیری Atiutor بر روی سایت آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و به­صورت بر خط بارگذاری شد. جامعه آماري اين پ‍ژوهش شامل کلیه دندانپزشکان عمومی که در تابستان 1391 در این دوره آموزشی ثبت نام کردند،  بود. کلیه ثبت­نام شدگان 40 نفر بودند که با استفاده از جدول اعداد تصادفی در دو گروه 20 نفری آزمایش و گواه گمارش شدند. روش این تحقيق، آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس­آزمون با گروه گواه بود. متغیر مستقل الگوی طراحی آموزشی بر اساس نظریه سازنده­گرایی و متغیرهای وابسته رضایت، نگرش و میزان یادگیری بودند. دوره طراحی شده بر اساس نظریه سازنده­گرایی در اختیار گروه آزمایش و دوره موجود در اختیار گروه کنترل قرار گرفت. براي مقایسه اثربخشی آموزش در این دو گروه بر اساس ادبیات پژوهش، از دو سطح اول مدل کرک پاتریک استفاده شد. برای سنجش سطح واكنش که شامل رضایت و نگرش است، از پرسشنامه محقق ساخته­ای که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 93/0 تعیین شد، جهت سنجش رضایت و از پرسشنامه كرمی (1386) که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 92/0 تعیین شد، برای سنجش نگرش استفاده گردید. و براي سنجش ميزان يادگيري از پيش­آزمون و پس­آزمون معلم ساخته که پایایی آن با استفاده از آزمون کودر ریچاردسون 80/0 تعیین شد، استفاده گردید. روايي محتوایی پرسشنامه­ها و آزمون­ توسط متخصصان مورد تاييد قرار گرفت. داده­ها با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد و فراوانی و درصد) و آزمون­های آمار استنباطی (تی مستقل، تحلیل واریانس چند متغیری و تحلیل کواریانس تک متغیری) تحليل شدند. نتايج به دست آمده نشان داد كه میانگین نمرات فراگیران در گروه آزمایش در همه زیر مولفه­های رضایت به جز محتوا و در همه زیر مولفه­های نگرش به­طور معنا­داری بالاتر از میانگین نمرات گروه کنترل است. همچنین در متغیرمیزان یادگیری نیز میانگین نمرات گروه آزمایش به­طور معنا­داری از گروه کنترل بالاتر بود. این یافته­ها نشان­دهنده این است که فراگیران در گروه آزمایش رضایت بیشتر، نگرش مثبت­تر  و میزان یادگیری بالاتری نسبت به گروه کنترل داشته­اند؛ لذا می­توان نتیجه گرفت که کاربست نظریه سازنده­گرایی در محیط­های یادگیری مبتنی بر وب در آموزش مداوم پزشکی، آموزش را از اثربخشی بالاتری برخوردار می­گرداند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 13

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه طراحی، اجرا و سنجش اثربخشي آموزش مداوم مبتني بر وب