پرسشنامه صمیمیت[- کناره جویی] بر اساس نظریه اریکسون

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه صمیمیت[- کناره جویی] بر اساس نظریه اریکسون

Intimacy Questionnaire in Erikson’s Theory (IQET). By Ochse‚R.‚& Plug (1986)
این پرسشنامه به ارزیابی ششمین مرحله رشد “اریکسون” یعنی (صمیمیت – کناره جویی) اختصاص دارد .
پرسشنامه به صورت عبارت ارائه شده و هر یک از عباراتی را که در مورد شما صدق می کند ، باکشیدن دایره دور یکی از پاسخ های هرکز ، ، گاه گاهی ، نسبتا اغلب و غالبا مشخص کنید.
1. من احساس می کنم هیچ کس من واقعی [مرا] نمی شناسد .
هرگز ، ، گاه گاهی ، نسبتا اغلب ، غالبا

2. من وقتی با کسی هستم کاملا احساس با هم بودن می کنیم .
هرگز ، ، گاه گاهی ، نسبتا اغلب ، غالبا

3. من احساس می کنم بهتر است تنها بمانم تا این که ازدواج کنم.
هرگز ، ، گاه گاهی ، نسبتا اغلب ، غالبا

4. من افکار خصوصی خودم را با کسی [دیگران] مطرح می کنم.
هرگز ، ، گاه گاهی ، نسبتا اغلب ، غالبا

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه صمیمیت