پرسشنامه رایگان شناسایی و ارزیابی شایستگی های مدیران واحد آموزش شرکت های دولتی

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه شناسایی و ارزیابی شایستگی های مدیران واحد آموزش شرکت های دولتی

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی شایستگی­های مدیران واحد­ ­آموزش شرکت­های دولتی شهر مشهد بر اساس مدل بازخورد 360 درجه انجام شد. روش اين  تحقیق  مطالعه­ی موردي و از حیث هدف نیز در زمره­ی پژوهش­های کاربردی است. منابع جمع­آوری داده­ ها در این پژوهشمدیران منابع انسانی، مدیران واحد­آموزش، کارشناسان بخش­ موزش ومشتریان داخلی شرکت­های دولتی شهر مشهد در سال 1390 بودند که به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب و با استفاده از مصاحبه وپرسش نامه مورد مطالعه قرارگرفتند. در این راستا جهت شناسایی شایستگی­ها­، از متدولوژی 5 مرحله­ای بیهام و مایر استفاده شد. بر این اساس در مرحله اول ادبیات موضوع و منابع علمی بررسی گردید و فهرستی مشتمل بر 68 شایستگی از منظر 46 صاحب­نظر و سازمان شناسایی شد. پس از تعیین فراوانی هر شایستگی، روشن شد که به ترتیب شایستگی­های ارتباطات و روابط­ انسانی، کارگروهی و مشارکت­‌پذیری، مدیریت­ دانش، تصمیم ­گیری، برنامه­ ریزی، توانمند­سازی و پرورش­ کارکنان، توجه به ارزش­های اخلاقی ، اعتماد­به­ فس، رهبری، خلاقیت، نوآوری وتغییر، مدیریت­منابع­انسانی، مدیریت­عملکرد از بیشترین تأکید برخوردار بوده­اند؛ در مرحله بعد اسناد شرکت­های دولتی مشهد شامل چشم­انداز، ماموریت، اهداف­ کلان، اهداف و ارزش­های بخش­ آموزش گردآوري و تحليل شد و سرانجام لیستی مشتمل بر 48 مورد از شایستگی­ها استخراج گردید که از میان آنها، شایستگی­های مشتری­مداری، بهبود مستمر، توانمندسازی، آموزش و یادگیری، پاسخگویی، مشارکت­ پذیری و خلاقیت و نوآوری بیش از بقیه شایستگی­ها تکرار و به آن اشاره شده بود؛ سپس طی فرایند مصاحبه با 34 نفر از مدیران، کارکنان و مشتریان واحد­آموزش شرکت­های دولتی شهر مشهد و طی فرایند دقیق ونظامدار تحلیل­تفسیری، فهرستی مشتمل بر 22 مورد از شایستگی­های مورد نیاز مدیران تهیه گردید و در قالب 4 مقوله و سپس دو بعد شایستگی­های عمومی واختصاصی مدیران واحد­آموزش نام­گذاری شد. بعد شایستگی­های عمومی با 12 مؤلفه شامل دو مقوله مدیریتی- سازمانی (با مؤلفه­های ارتباطات، تصمیم­گیری، ارتباطات­کاری، مهارت­ رهبری، مهارت­ حرفه­ا و توسعه فعالیت­های تیمی) و شخصیتی (با مؤلفه­های خلاقیت و نوآوری، بکارگیری قابلیت­های مثبت خود و دیگران ، اعتماد به نفس، توجه به ارزش­ها، خود­کنترلی و خود ارزیابی) انتزاع گردید. و همچنین بعد شایستگی­های اختصاصی با 10 مؤلفه شامل دو مقوله مدیریتی- سازمانی (با مؤلفه­های مدیریت­دانش، سازمان­یادگیرنده، مدیریت­تحول، توانمند­سازی و مدیریت­منابع) و نقشی- شغلی (با مؤلفه­های هوش­هیجانی، تفکر­استراتژیک، آموزش و بهسازی، یادگیری و بهبود­مستمر و برنامه­ریزی­آموزشی) انتزاع گردید. در نهايت به منظور ارایه چهارچوب مناسب از شايستگي­هاي مديران واحد آموزش مدل پیشنهادی شایستگی­های مدیران واحد­آموزش ارایه شد. در مرحله بعد جهت ارزیابی شایستگی­های مورد توافق مدیران 70 نفر به روش سرشماری انتخاب شدند و توسط پرسش­نامه بومی­سازی شده رابرت. ای. براون ارزیابی شدند. روايي محتوایی اين ابزار توسط اساتید مجرب تأييد گرديد و جهت بررسي پايايي پرسش­نامه، از روش آلفای­ کرونباخ استفاده شد كه ضريب آن 98/0 به دست آمد. پس از توزيع پرسش­نامه در ميان جامعه­ی آماري، که شامل 5 گروه بودند، 70 پرسش­نامه به محقق بازگردانده شد. سپس داده­هاي پرسش­نامه به صورت كدگذاري وارد نرم­افزار spss شد و در سطح آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف­ استاندارد و آمار استنباطی با استفاده از آزمون ANOVA و متعاقب آن آزمون تعقیبی TUKEY، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آمار توصیفی نشان داد که عملکرد مدیران در شایستگی­های عمومی مورد توافق مدیران با میانگین نمره­ی کل 3.72 بالاتر از میانگین مطلوب 3 می­باشد. و نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین گروه­های مختلف ارزیابی در 4 شایستگی ارتباطات­کاری (0.045)، رهبری (0.034)، شایستگی­حرفه­ای (0.019) و تیمی (0.014) تفاوت معنی­داری وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبی توکی این اختلاف را از بین 5 گروه ارزیابی بین مدیران واحدآموزش شرکت­ها و مشتری داخلی در هر یک از شایستگی­های نامبرده به ترتیب، (0.02)، (0.01)، (0.00) و (0.00) معنی­دار نشان داد. بر اساس یافته ­های تحقیق می­توان نتیجه گرفت که ارزیابی شوندگان تمایل بیشتری برای امتیازدهی بالا به شایستگی­های خود در مقایسه با سایر گروه­های ارزیابی­کننده دارند. پنداشت نادرست مدیران از ظرفیت­ها، توانایی­ها و شایستگی­های ایشان موجب می­گردد تا شناخت کافی از نقاط قوت و ضعف خود نداشته باشند و در اعمال مدیریت خود به صورت بهینه عمل ننمایند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شناسایی و ارزیابی شایستگی های مدیران واحد آموزش شرکت های دولتی