پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی مدرسه

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه
Organizational health of School questionnaire

با توجه به مقیاس زیر نظر خود را در باره هر عبارت مشخص کنید.
1= به ندرت رخ می دهد … 2= گاهی رخ می دهد …3= زیاد رخ می دهد … 4= بسیار زیاد رخ می دهد.

 

نمونه سوالات:
1. در این مدرسه معلمان به یکدیگر کمک می کنند.
2. در این مدرسه دانش آموزان می توانند به اهدافی که برای آن ها تعیین شده است نائل شوند.
3. برای معلمان وسائل کمک آموزشی کافی تهیه می گردد.
4. از معلمان در مقابل تقاضاهای غیر معقول والدین و جامعه، حمایت می شود.
5. مدیر مدرسه صمیمی و قابل دسترسی است.
6. مدیر، آنچه را که از مافوق خود می خواهد، به دست می آورد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه