پرسشنامه رایگان سبک رهبری

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

 

پرسشنامه سبک رهبری

Salzman’s Leader Ship Inventory

عبارات زیر، جنبه های مختلف رفتار رهبر را نشان می دهد. در زیر گزینه ای را که بیانگررفتار شما به عنوان یک رهبر است، انتخاب نمایید.

1= هرگز … 2= به ندرت …3= گاهی اوقات … 4= غالبا … 5= همیشه

نمونه سوالات:

  1. من به عنوان سخنگوی گروه عمل می کنم..
  2. من کارکنان را به اضافه کاری تشویق می کنم.
  3. من به افراد تحت نظارت خود آزادی عمل در انجام دادن کار می دهم.
  4. من افراد را تشویق می کنم تا از رویه های ثابت و واحدی استفاده کنند.
  5. من به افراد تحت نظارتم، اجازه می دهم که در حل مساله ، از قضاوت فردی خود استفاده کنند.
  6. من به افراد تحت نظارتم تاکید می کنم که از گروه های رقیب پیشی بگیرند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبک رهبری

 

پرسشنامه رایگان سبک رهبری مدیران

تاریخ انتشار : 6 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبک رهبری مدیران

سازه هوش فرهنگي اخيرا در ادبيات مديريت معرفي شده است و به مفهوم توانايي فرد براي انجام كار اثربخش در شرايطي است كه مشخصه آن تنوع فرهنگي مي باشد . تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه بين هوش فرهنگي و سبك رهبري مديران مدارس متوسطه نظري دخترانه نواحي 6 و 7 مشهد ( بر اساس سبك شناسي بس و اوليو ) انجام شد. روش پژوهشي توصيفي از نوع همبستگي بود . جامعه آماري شامل 59 نفر از مديران مدارس متوسطه نظري دخترانه نواحي 6 و 7 مشهد و 256 نفر از كاركنان غير آموزشي كه در سال تحصيلي 88-89 در وضعيت استخدامي فعال قرار داشتند بود . در اين پژوهش از روش سرشماري براي نمونه گيري مديران و تصادفي ساده و / يا سرشماري براي كاركنان استفاده شد . نهايتا نمونه تحقيق متشكل از 55 مدير و 202 كارمند به دست آمد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 20 سوالي هوش فرهنگي بود كه توسط مديران پاسخ داده شد و هم چنين براي سبك رهبري از پرسشنامه رهبري چند عاملي (MLQ) در دو فرم مخصوص مديران و فرم مخصوص كاركنان استفاده شد. جهت تعيين ميزان پايايي پرسشنامه ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد . پس از تجزيه و تحليل به وسيله نرم افزار spss16 ، ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه هوش فرهنگي 93/. و براي پرسشنامه سبك رهبري 77/. به دست آمد. بنابراين پايايي پرسشنامه ها تاييد گرديد. پس از گردآوري داده ها به منظور تجزيه و تحليل آماري آن ها از روش هاي آماري توصيفي و آزمون هاي استنباطبي ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه و آزمون معناداري تفاوت ميانگين ها استفاده شد . به طور كلي بر اساس ارزيابي كاركنان ، بين هوش فرهنگي و سبك رهبري همبستگي معناداري يافت نشد اما در موردي كه مديران به ارزيابي سبك رهبري خود پرداخته بودند رابطه مثبت معناداري بين هوش فرهنگي و سبك رهبري تحولي مديران مشاهده شد . همچنين تجزيه و تحليل رگرسيون چندگانه نتايج نشان داد كه هوش فرهنگي به طور كلي مي تواند رهبري تحولي را پيش بيني كند اما هيچ كدام از مؤلفه هاي آن به تنهايي قادر به پيش بيني سبك رهبري نيستند . هم چنين نتايج نشان داد بين هوش فرهنگي مديران مدارس دولتي و غيرانتفاعي تفاوت معناداري وجود ندارد. .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبک رهبری مدیران

 

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج