پرسشنامه رایگان ساخت و اعتبار یابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران و ارزیابی وضعیت آن در مجتمع های آموزشی

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه ساخت و اعتبار یابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران و ارزیابی وضعیت آن در مجتمع های آموزشی

مطالعات فراوانی به بررسی رهبری تحولی پرداخته اند. یکی از ابعاد رهبری تحولی، نفوذ آرمانی می باشد که رهبر، مورد اعتماد و احترام پیروان قرار می گیرد و موجب القای غرور و افتخار در آنان می گردد. هدف این پژوهش، ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران و ارزیابی وضعیت آن در مجتمع های آموزشی صالح آباد در سال تحصیلی 91-1390 می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی _ پیمایشی بود. جامعه ی آماری شامل 541 نفر از معلمان دو مقطع ابتدایی و راهنمایی  بود. از این تعداد 226 نفر به عنوان نمونه، با استفاده از شيوه ی نمونه گيري سهمیه ای انتخاب  شدند و پس از توزیع پرسشنامه ها، 206 پرسشنامه جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. جهت سنجش روایی مقیاس نفوذ آرماني، از روایی محتوایی، روایی همگرا و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده گردید. تحلیل عاملی اکتشافی، نفوذ آرمانی را در چهار مولفه ی الگودهی نقش، بصیرت و چشم انداز، احترام و ارزش های اخلاقی دسته بندی نمود. همچنین در نتایج تحلیل عاملی تاییدی، میزان شاخص های برازش از جمله: : GFI68/0، NNFI: 98/0، :CFI98/0، AGFI: 64/0، :NFI 97/0 و RMSEA: 09/0 به دست آمد. برای محاسبه ی پایایی مقیاس نفوذ آرماني از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که 97/0 به دست آمد. بر این اساس، مقیاس محقق ساخته ی نفوذ آرمانی از پایایی بالایی برخوردار می¬باشد. همچنین نتايج نشان داد كه میانگین نمره-ی نفوذ آرماني مديران مجتمع های آموزشی صالح آباد از متوسط ممكن بالاتر و در سطح مطلوبی قرار دارد. مقدار t به دست آمده نیز نشان می دهد که بین میانگین نمونه با متوسط ممکن تفاوت معناداری در سطح 001/0 وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ساخت و اعتبار یابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران و ارزیابی وضعیت آن در مجتمع های آموزشی