پرسشنامه رایگان ساخت و اعتباريابي مقياس روحيه ي پژوهشي دانش آموزان دختر

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه ساخت و اعتباريابي مقياس روحيه ي پژوهشي دانش آموزان دختر

هدف از اين مطالعه ساخت، اعتباريابي و رواسازي مقياس روحيه­ی پژوهشي دانش­آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر مشهد و تهیه هنجارها به تفکیک مناطق و پایه­­های تحصیلی بود. پرسشنامه اولیه با 43 عبارات تدوین شد و در اختیار متخصصین جهت احراز روایی محتوایی قرار گرفت. مقیاس تهیه شده در دو مرحله مقدماتی و نهایی اجرا شد. در مرحله­ی اجرای نهایی­ 1425 دانش­آموز دختر پایه­های اول، دوم و سوم متوسطه در رشته­های مختلف با روش­های نمونه­گيري احتمالي-غيراحتمالي (خوشه­اي-كومه­اي) انتخاب شدند و به مقياس روحيه پژوهشي پاسخ دادند. سپس داده­ها به‌کمک دو نرم­افزار آماری SPSS و LISREL مورد تحليل قرار گرفتند. پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ 81/0 و از روش بازآزمایی 80/0 احراز شد. روايي مقیاس نیز از روش­های روایی محتوایی، روایی همگرا و روایی سازه بدست آمد.  با استفاده از چرخش واريماكس در تحلیل عاملی چهار عامل شناسایی شدند که پشتکار، مدیریت اعمال تکانشی، کنجکاوی و توانایی انجام کارگروهی نام­گذاری شدند. روایی همگراي كل  مقیاس با مقياس گرايش به تفكر انتقادي محاسبه گردید که ضریب همبستگی این دو مقیاس برابر با 45/0 (sig ≤ 0/001) بود. در نهایت 30 عبارت که بر روی هر عامل دارای حداقل بار عاملی 30/0 بودند، انتخاب شدند. به منظور تدوين نيمرخ ­مبتني بر هنجارهاي بدست آمده،   نرم افزاري طراحي گرديد كه نمرات خام را به هنجار براساس نمره معيار T تبديل نمايد. نتایج نشان داد كه این مقياس از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و عوامل بدست آمده از تحلیل عاملی مي­تواند روحیه­ی پژوهشی دانش­آموزان را به گونه­ای مناسب اندازه­گیری کند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ساخت و اعتباريابي مقياس روحيه ي پژوهشي دانش آموزان دختر