پرسشنامه رایگان رویکردی پدیدارشناسانه به اخلاق پژوهش: تجربه زیسته دانشجویان دکتری علوم انسانی

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رویکردی پدیدارشناسانه به اخلاق پژوهش: تجربه زیسته دانشجویان دکتری علوم انسانی

هدف از پژوهش حاضر بررسی تجربه زیسته دانشجویان دکتری علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در چگونگی مواجهه آنها با اخلاق پژوهش است. پژوهیده­ها شامل 15 نفر از دانشجویان دکتری علوم انسانی در دانشکده­های علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی و علوم اداری و اقتصاد که در سال تحصیلی1393-1392 مشغول به تحصیل بودند و حداقل 6 ماه از تصویب پیشنهاده پژوهش­شان گذشته بود. این افراد به شیوه نمونه گیری مبتنی بر هدف و به روش گلوله برفی انتخاب شدند. پژوهش حاضر از حیث  هدف در زمره پژوهش­های کاربردی قرار می­گیرد و از جهت روش جمع آوری یافته­ها با رویکرد پژوهش کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. ابزار گردآوری یافته­ها مصاحبه ساخت نایافته بود و برای تحلیل یافته­ها از روش مقایسه مداوم اشتراوس و کوربن استفاده شد. جهت کسب اعتبار پژوهش از روش­های توصیف غنی و یادداشت تمامی بینش­ها و تصمیمات، کفایت اجماعی، کدگذاری ثانوی و کنترل توسط اعضاء استفاده گردید. یافته­های پژوهش نشان داد که سه عنصر اصلی یعنی دانشگاه به مثابه سازمان، استاد و دانشجو نقش تعیین کننده­ای در تجربه دانشجو از اخلاق دارند و یافته­های پژوهش بر اساس این سه عامل در هفت مقوله­ی اصلی عوامل تأثیر گذار دانشگاه در حوزه اخلاق پژوهش، عوامل بازدارنده دانشگاه در حوزه اخلاق پژوهش، ویژگی­های تأثیرگذار استاد در حوزه اخلاق پژوهش، ویژگی­های بازدارنده استاد در حوزه اخلاق پژوهش، ویژگی­های تأثیرگذار دانشجو در حوزه اخلاق و ویژگی­های منفی و بازدارنده دانشجو در حوزه اخلاق پژوهش و کدها و موازین اخلاقی مطرح شده توسط دانشجویان قرار گرفتند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رویکردی پدیدارشناسانه به اخلاق پژوهش: تجربه زیسته دانشجویان دکتری علوم انسانی