پرسشنامه رایگان مقایسه اثر بخشی تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی و توجه برگردانی در کاهش وسوسه مصرف مواد در بیماران وابسته به مواد مخدر

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه اثر بخشی تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی و توجه برگردانی در کاهش وسوسه مصرف مواد در بیماران وابسته به مواد مخدر

یکی از عمده ترین عوامل در وقوع لغزش و سپس بازگشت به مصرف موار مخدر ، وسوسه مصرف مواد میباشد . با توجه به رابطه بین سوگیری توجه و وسوسه مصرف مواد ، لزوم انجام مداخله در سطح توجه برای تعدیل وسوسه مصرف مواد ضروری می نماید . هدف اصلی این پژوهش مقایسه کارآیی و اثربخشی تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی و تکنیک های توجه برگردانی در کاهش وسوسه مصرف مواد مخدر و احتمال لغزش و مصرف مجدد مواد بود  . بدین منظور 6 آزمودنی مرد با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند . روش پژوهش  مورد استفاده در این تحقیق طرح تجربی تک موردی از نوع چند خط پایه ای بود . آزمودنی ها مقیاس پیش بیني از بازگشت را به منظور سنجش میزان وسوسه مصرف مواد و احتمال لغزش و مصرف مجدد مواد در مراحل پیش از درمان   ( خط پایه )  ، در طول زمان ( جلسه چهارم ) ، بعد از درمان ( جلسه هشتم ) و پیگیری ( 5/1 ماه بعد از درمان ) کامل کردند . نتایج پژوهش حاکی از آن بود که هر دو گروه تکنیک ها در کاهش وسوسه مصرف مواد و احتمال لغزش و مصرف مواد و احتمال لغزش و مصرف مجدد مؤثر بوده اند همچنین یافته ها نشان داد که تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی در مقایسه با تکنیک های توجه برگردانی دارای کارآیی و اثر بخشی بیشتر می باشند .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه اثر بخشی تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی و توجه برگردانی در کاهش وسوسه مصرف مواد در بیماران وابسته به مواد مخدر