پرسشنامه رایگان مطالعه رابطه بین شیوه نگرش فرزندان نوجوان به والدین و بروز پرخاشگری در نوجوانان

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه  مطالعه رابطه بین شیوه نگرش فرزندان نوجوان به والدین و بروز پرخاشگری در نوجوانان

بررسی ساخت خانواده و اثرات الگوهای تعاملی والدین – فرزندان بر ساختار شخصیتی کودکان و نوجوانان از مسائل مورد توجه روانشناسان است.

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه بین شیوه نگرش  فرزندان و بروز پرخاشگری در نوجوانان است.

اهداف فرعی عبارتند از:

1-      تعیین رابطه بین شیوه نگرش فرزندان به والدین و پرخاشگری کلامی در نوجوانان .

2-      تعیین رابطه بین شیوه نگرش فرزندان به والدین و پرخاشگری فیزیکی در نوجوانان .

3-      تعیین رابطه بین شیوه نگرش فرزندان به والدین و بروز پرخاشگری در نوجوانان .

4-      تعیین رابطه بین شیوه نگرش فرزندان به والدین و بروز خصومت در نوجوانان .

جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی نواحی 7 گانه مشهد که از آن میان، 80 نفر به عنوان نمونه پژوهش به شیوه خوشه ای مرحله ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.

ابزارهای پژوهش شامل دو پرسشنامه می باشد که عبارتند از:

1-      مقیاس نگرش فرزند به پدر و مادر هودسون که میزان و شدت مشکلات فرزند با پدر و مادر را از دید فرزند اندازه گیری می کند.

2-      پرسشنامه پرخاشگری (AQ) باس و بیری که شامل 4 خرده مقیاس فیزیکی، پرخاشگری، کلامی، خشم و خصومت می باشد که علاوه بر مشخص کردن نمره کلی پرخاشگری نمره فرد را در 4 خرده مقیاس ذکر شده نیز مشخص می کند.

یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین نگرش فرزندان به والدین و پرخاشگری در نوجوانان رابطه معنادار وجود ندارد و تنها بین نگرش فرزندان به مادر و خصومت رابطه معنادار مشاهده شد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مطالعه رابطه بین شیوه نگرش فرزندان نوجوان به والدین و بروز پرخاشگری در نوجوانان