پرسشنامه رایگان رویدادهای زندگی

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رویدادهای زندگی

چکیده : ابتلاء به ويروس HIV و بيماري AIDS بحراني جدي در زندگي فرد بشمار ميرود. افرادي كه به اين بيماري مبتلا ميشوند استرسهاي ويژه اي را تجربه ميكنند. در حاليكه دانش آنان در مورد اين فشارها و مقابله با آنها ضعيف است. حتي براي كساني كه سابقه مشكلات رواني نداشته اند. استرس رواني قابل توجهي ناشي از عفونت HIV باعث تحليل رفتن مكانيسمهاي مقابله اي شده و در برخي موارد نشانگان باليني را در فرد بوجود مي آورد. در اين پژوهش با شيوه پس رويدادي استرس،‌ راهبردهاي مقابله اي و نشانگان باليني در 60 نفر از مبتلايان به عفونت AIDS /HIV و هيايتي سي،‌ مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاكي از آن است كه بيماران مبتلا به AIDS /HIV نسبت به افراد مبتلا به هپاتيت سي استرس و فشار رواني بيشتري را تحمل ميكنند. همچنين اين بيماران در مقايسه با گروه گواه در شاخصهاي مقياس SCL -90-R نمرات بالاتري كسب نموده و داراي علائم و نشنگان باليني بيشتري ميباشند. بر طبق يافته هاي اين پژوهش دو گروه آزمودني در زمينه بكارگيري مهارتهاي مقابله اي تفاوت معنا داري را نشان ندادند. ليكن هر دو گروه آزمودني با استفاده از اين مهارتها داراي نشانگان باليني ميباشند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رویدادهای زندگی