پرسشنامه رایگان تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی

تاریخ انتشار : 25 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش نیازهای اساسی خودتعیین‌گری، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در علاقمندی به تداوم یادگیری الکترونیکی بر اساس یک الگوی علّی است.

روش پژوهش از نوع تحلیل مسیر است که به آزمون الگوی روابط علّی از طریق ضرایب همبستگی می‌پردازد. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی دانشجويان مقطع کارشناسی دانشکده مجازی علوم حديث شهر مشهد در سال تحصیلی 90-89 می‌باشد. نمونه‌ی پژوهش شامل 218 نفر از دانشجویان رشته‌های علوم حدیث، علوم و معارف قرآنی و آداب و اخلاق پزشکی می‌باشد که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و الگوی تحلیل مسیر به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد.

 نتایج پژوهش نشان داد که تمام متغیر‌های مشاهده شده الگو شامل خودمختاری ادراک شده، شایستگی ادراک شده، ارتباط ادراک شده، تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی، انگیزه درونی و کیفیت اطلاعات ادراک شده و قابلیت کاربرد ادراک شده، دو به دو با هم همبستگی دارند (01/0.(p< با اجراي الگوي تحليل مسير براي آزمون مدل رابطه نیاز‌های خود‌تعیین‌گری (خودمختاری ادراک شده، شایستگی ادراک شده، ارتباط ادراک شده) و تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی از طریق انگیزه درونی و همچنین رابطه بین باور‌های شناختی (کیفیت اطلاعات ادراک شده، قابلیت کاربرد ادراک شده) و تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی از طریق رضایت از دوره‌های یادگیری الکترونیکی، مشخص شد كه الگوي پيشنهادي از برازش خوبي برخوردار است (97/0=GFI، 085/0= (RSMEA.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی