پرسشنامه رایگان تاثیر گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش هوش هیجانی و رضایت زناشویی

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه  تاثیر گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش هوش هیجانی و رضایت زناشویی

هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل رفتار متقابل برافزایش هوش هیجانی و رضایت زناشویی زوجهای ساکن شهر مشهد بود.  جامعه آماری این پژوهش متشکل از زوجهای مراجعه کننده به مراکز خدمات روان شناختی و مشاوره سطح شهر مشهد ، جهت دریافت کمک های تخصصی در زمینه مسایل زناشویی بود.  نمونه مورد نظر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد.  از تعداد 30 نفر داوطلب ، 15 نفر به صورت تصادفی در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند .  در نهایت پس از ریزش اولیه هر یک از گروه ها متشکل از 11 نفر بود.گروه آزمایشی تحت 12 جلسه 2 ساعته درمان به شیوه تحلیل رفتار متقابل قرار گرفت؛ گروه کنترل هیچ گونه درمانی دریافت نکرد و درمراحل پیش آزمون و پس آزمون هر دو گروه آزمایش و کنترل با استفاده از دو پرسشنامه ” مقیاس سازگاری زن و شوهر ” و” پرسشنامه هوشبهر هیجانی باران ” از نظر میزان رضایت زناشویی و هوش هیجانی مورد سنجش قرار گرفتند.  یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش آماری مقایسه میانگین های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  بر اساس نتایج به دست آمده در مرحله پس آزمون ، هوش هیحانی زوجهای گروه آزمایش  نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری نشان داده بود (  05/0>P) اما تغییر رضایت زناشویی آنان معنا دار نبود.  همچنین همبستگی بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی مستقیم و معنادار بدست امد ( 05/0 >P) .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تاثیر گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش هوش هیجانی و رضایت زناشویی