پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی معتادین به مواد مخدر و افرادعادی

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه  بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی معتادین به مواد مخدر و افرادعادی

درباره تشکیل و تحول شخصیت مفاهیم و نظریه های متفاوتی بیان گردیده است.  گروهی از نظریه پردازان از جمله فروید، یونگ، آلپورت، شلدن، کتل و راجرز، نسبت به نقش عوامل ارثی در تعیین اساس شخصیت اتفاق نظر دارند.  با این وجود داده های تجربی در مورد عوامل تشکیل دهنده شخصیت بسیار محدود است.ا ز طرف دیگر عده زیادی ازروان شناسان و انسان شناسان ، شکل پذیری شخصیت را در ارتباط با محیط و بویژه انگیزه های فرهنگی می دانند .

اعتیاد نیز یکی از مشکلات اجتماعی ، فرهنگی ، روانی و حتی اقتصادی است که امروزه با توجه به پیچیده تر شدن تعاملات و ارتباطات در بیشتر جوامع رو به افزایش است.

پژوهش حاضر در پی شناخت ویژگیهای شخصیتی معتادین به مواد مخدر از طریق مقایسه آن با افراد عادی می باشد.

تعداد کل نمونه مورد بررسی 190 نفر، شامل 100 نفر از معتادین بستری در مرکز باز پروری استقلال مشهد و همچنین 90 نفر از افراد عادی غیر معتاد جامعه که سابقه هیچ نوع اعتیادی نداشته اند بوده است.

برای تعیین گروه آزمایشی، ضمن مراجعه به مرکز باز پروری مذکور د ر ابتدا پرشسنامه ای بین افراد بستری در مرکز توزیع و اطلاعات ضروری مانند مدت و نوع اعتیاد و … را بدست آوردم و نهایتا افرادی که حداقل مدت 2 سال سابقه اعتیاد مداوم به یکی از مواد مخدر هروئین ، تریاک ، حشیش، مورفین و سایر مواد دا شته اند ، بعنوان گروه آزمایشی تعیین و انتخاب گردیدند .

ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل : 1- پرسشنامه ای که جهت جمع آوری ضروری توسط محقق ساخته شد.2- فرم A آزمون 16 عاملی شخصیتی کتل  جهت سنجش ویژگیهای مورد نظر که بصورت گروهی اجرا گردید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 17

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی معتادین به مواد مخدر و افرادعادی