پرسشنامه رایگان بررسی نقش ازدواج در شکل دهی عزت نفس در زنان

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه  بررسی نقش ازدواج در شکل دهی عزت نفس در زنان

در پژوهش حاضر رابطه ی بین ازدواج و عزت نفس مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور 72 دانشجوی مجرد و متأهل زن در دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی و کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد درسال تحصیلی 85-86 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی های مد نظر پرسشنامه ی سنجش عزت نفس کوپر اسمیت را کامل نمودند.

داده های به دست آمده در این مطالعه با استفاده از روش آماری همبستگی و آزمون t برای گروه های مجرد و متأهل تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین ازدواج و نقش آن در شکل دهی عزت نفس رابطه ی معناداری وجود دارد.

با توجه به خرده مقیاس های آزمون کوپر اسمیت (عزت نفس کلی ، عزت نفس اجتماعی ، عزت نفس تحصیلی و عزت نفس خانوادگی )نتایج نمایانگر آن بود که بین عزت نفس تحصیلی در دو گروه زنان مجرد و متأهل تفاوت معناداری مشاهده نمی شود همچنین آخرین فرضیه مبنی بر تفاوت عزت نفس بین دو دانشکده کشاورزی و علوم تربیتی رد شد . اما بین سه خرده مقیاس دیگر با ازدواج یعنی عزت نفس کلی ، عزت نفس اجتماعی و عزت نفس خانوادگی تفاوت معناداری وجود دارد و عزت نفس زنان متأهل در این سه خرده مقیاس بیشتر بوده است. بنابر این نتیجه گیری نهایی بیانگر نقش ازدواج در افزایش عزت نفس می باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی نقش ازدواج در شکل دهی عزت نفس در زنان