پرسشنامه رایگان بررسی رابطه بین میزان تفکرات غیر منطقی با حوزه های نگرانی در دانشجویان

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه بین میزان تفکرات غیر منطقی با حوزه های نگرانی در دانشجویان

تعریف تفکرات غیر منطقی
تفکر از فکر کردن نشأت می گیرد؛ عمیق شدن و مکث کردن بر روی موضوعی که ذهن شما را به خود معطوف کرده است. تفکر شما باور شما را تقویت می کند. در اینجا به صورت موردی به موضوع تفکر و منطقی یا غیرمنطقی بودن آن می پردازیم.
تفکر یعنی:
1- پذیرش عاطفی یك اصل یا مذهب مانند حقیقت
2- قضیه ای است كه شخص درستی آن را پذیرفته است و بدون آنكه بر آزمایش یا انتقاد مبتنی باشد.
3- درآمدن از حالت شك به حالت استقرا و ثابت و عقیده و این كه این امر انفرادی نیست بلكه به جامعه نیز سرابت می كند.
4- تمایل به واكنش خود آگاهانه در یك شیوه  طریقة ثابت در یك وضع خاص(شعاری نژاد 1364).
مؤلفه‌های ‌تفکرات‌ غیرمنطقی عبارتند از : توقع ‌تأیید از دیگران، انتظارات‌ بیش‌ازحد،  واکنش ‌همراه ‌با ناکامی، نگرانی ‌توأم ‌بااضطراب، درماندگی ‌برای‌ تغییر. از نظر الیس (1971) فرد ضمن قبول نكردن واقعیت و جذب شدن در فرایند افكار غیر منطقی در برتری جویی مفرط خود مبتلا به عوارضی نسبتاً شدیدی می شود كه اغلب آن را اختلال عاطفی می نامیم. به عقیده الیس (1971) توسل به این عقاید  یازده گانه، به اضطراب و ناراحتی روانی منجر می شود. وقتی كه فرد به چنین عقایدی توسل می جوید در نگرش و برداشتهای خود شدیداً بر اجبار الزام و وظیفه تأكید دارد و اگر خود را از این قیدها براند به احتمال قوی در جهت سلامت و رشد شخصیت حركت خواهد كرد (نقی پور، 1378).

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه بین میزان تفکرات غیر منطقی با حوزه های نگرانی در دانشجویان