پرسشنامه رایگان بررسی رابطه اولین قاعدگی با بروز اضطراب و افسردگی در دختران دانش آموز 11 تا 15 ساله

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه اولین قاعدگی با بروز اضطراب و افسردگی در دختران دانش آموز 11 تا 15 ساله

از آنجا كه نوجوانی با تحولات فراوانی در زمینه های زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی همراه می باشد و هر یك از این تغیيرات خود یك عامل بحران زا برای نوجوان محسوب می گرد، بررسی و تفحص پیرامون این تحولات حائز اهمیت بسیار است. از این رو پژوهشگر بر آن شد تا در این زمینه به بررسی رابطه اولین قاعدگی با اضطراب و افسردگی در دختران نوجوان سنین 11 تا 15 سال بپردازد. هدف از این مطالعه مقایسه میانگین اضطراب و افسردگی در دو گروه قاعده شده و قاعده نشده بود به منظور دستیابی به این هدف یك پژوهش تحلیلی گذشته نگر مورد شاهدی انجام شد. در این پژوهش 141 دانش آموز 11 تا 15 ساله قاعده شده و 179 دانش آموز قاعده نشده در این رده سنی با روش نمونه گیری چند مرحله ای ( خوشه ای، طبقاتی و مبتنی بر هدف) از مدارس نواحی ششگانه شهر مشهد انتخاب شدند. در این مطالعه تنها نمونه هایي انتخاب شدند كه دارای مشخصات واحد پژوهش بوده و بقیه از مطالعه حذف شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل فرم مصاحبه شماره 1و 2، مقیاس حمایت اجتماعی و مقیاس عزت نفس، تست افسردگی بك كودكان و نوجوانان (CDS-A) و تست اضطراب ( زونگ) بود. جهت گردآوری اطلاعات پس از توجیه واحدهای پژوهش در محیطی مناسب و مجزا از سایرین، با استفاده از تست افسردگی بك كودكان و تست اضطراب زونگ، افسردگی و اضطراب آنها مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تست های آماری كای اسكوئر، تی تست، آنالیز واریانس یك طرفه و آنالیز واریانس دو طرفه انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش حاكی از آن بود كه میانگین اضطراب در دختران سنین 11 تا 15 سال قاعده شده و قاعده نشده با هم تفاوت معنی داری نداشته اگر چه دختران قاعده نشده نسبت به دختران قاعده شده درصد بیشتری، اضطراب را نشان داده اند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 13

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه اولین قاعدگی با بروز اضطراب و افسردگی در دختران دانش آموز 11 تا 15 ساله