پرسشنامه رایگان بررسی اثر بخشی تلفیق گروه درمانی شناختی _ رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش هراس اجتماعی دانشجویان

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه  بررسی اثر بخشی تلفیق گروه درمانی شناختی _ رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش هراس اجتماعی دانشجویان

افراد دارای هراس اجتماعی علاوه بر تحریفهای شناختی و اجتنابهای اجتماعی ، در به کارگیری مهارتهای اجتماعی مناسب موقعیت نیز دچار کاستی و ضعف می باشند . به همین منظور این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تلفیقی گروه درمانی شناختی – رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش هراس اجتماعی دانشجویان انجام پذیرفت . پژوهش حاضر کاربردی و از نوع آزمایشی ( طرح پیش آزمون با گروه کنترل و انتساب تصادفی ) می باشد . آزمودنیهای دو گروه آزمایش و کنترل پس از انجام مصاحبه بالینی ساخت یافته بر اساس DSM-IV  و غربالگری بر اساس نمرات آزمون هراس و اضطراب اجتماعی با ضریت پایايی 99/0 ( SPAI )  با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس افراد (13 نفر برای هر گروه ) ، انتخاب شده و بطور تصارفی درگروه ها گماشته شدند . همچنین آزمون اضطراب اجتماعی با ضریب پایايی 92/0 نیز ، به منظور سنجش میزان تغییرات در اجتناب اجتماعی ( SAD ) و ترس از ارزشیابی منفی ( FNE ) ، در هر گروه اجرا شد . سپس در گروه آزمایش مداخله تلفیق گروه درمانی شناختی – رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی ( CGBT+SST  ) و در گروه کنترل درمان روانشناختی رایج هراس اجتماعی یعنی ، گروه درمانی شناختی – رفتاری (CGBT ) اجرا شد . بعد از اتمام دوره 12 جلسه ای ( سه ماه و هر جلسه دوساعت )  درمان در گروههای آزمایشی به منظور سنجش متغیر وابسته ( هراس اجتماعی ، اجتناب اجتماعی و ترس از ارزشیابی منفی ) مجدداً آزمون های ( SPAI )  و اضطراب اجتماعی ( SAD / FNE ) به عنوان پس آزمون در هر دو گروه اجرا شد . نتایج تحلیل های آماری آزمون T به تائید فرضیه اصلی و هر دو فرضیه فرعی انجامید . بدین ترتیب تلفیق گروه درمانی شناختی – رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی در مقایسه با گروه درمانی شناختی – رفتاری ( گروه کنترل ) باعث کاهش معنی دار هراس اجتماعی ( با ارزش معناداری 002/0 = p و با اطمینان 99/0 این فرضیه اصلی پژوهش تائید شد ) رفتار اجتنابی ( با ارزش معناداری 005/0 = p و با اطمینان 99/0 این فرضیه فرعی پژوهشی تائید شد )  و ترس از ارزشیابی منفی ( با ارزش معناداری 010/0 = p و با اطمینان 95/0 این فرضیه پژوهشی تائید شد ) در دانشجویان می گردد .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی اثر بخشی تلفیق گروه درمانی شناختی _ رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش هراس اجتماعی دانشجویان