پرسشنامه رایگان بررسی ابعاد هوش هیجانی بین دانشجویان دختر و پسر

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه  بررسی ابعاد هوش هیجانی بین دانشجویان دختر و پسر 

پژوهش حاضر با عنوان بررسی ابعاد هوش هیجانی در دختران و پسران دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این تحقیق 200 نفر(100 دختر و 100 پسر) از دانشجویان پنج دانشکده دانشگاه فردوسی(ادبیات، علوم تربیتی، علوم پایه، کشاورزی و الهیات) به صورت تصادفی انتخاب شدند و آزمون هوش هیجانی شوت و همکاران(1998، بر اساس دیدگاه مایر و سالووی، 1990)بر روی آنها اجرا شد.این آزمون دارای 33 سوال می باشد که هر سوال 5 گزینه دارد و از 1 تا 5 نمره گذاری می شود.برای بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت بین دو گروه دختران و پسران دانشجو آزمون تی گرفته شد.نتایج آزمون نشان داد که هیچ تفاوت معناداری بین دو گروه وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی ابعاد هوش هیجانی بین دانشجویان دختر و پسر