پرسشنامه رایگان راهبردهای راهنمایی رساله ها و پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه راهبردهای راهنمایی رساله ها و پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

هدف پژوهش حاضر ارائه راهبردهای راهنمایی پایان­نامه­ها و رساله­های تحصیلات تکمیلی (تحليلي بر وضع موجود و ترسيم وضع مطلوب) بود. به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، روش این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل؛ دانشجویان دوره‌ی دكتري دانشگاه فردوسي مشهد كه از موضوع رساله خود دفاع كرده بودند و دانشجويان کارشناسی ارشد كه حداقل 3 ماه از تاریخ دفاع از پیشنهاده‌ی پژوهشی آن‌ها گذشته بود، همچنین استادان راهنمای اين دانشگاه طي سال تحصيلي 91-1390 ­بود. از  جامعه مذکور، 102 تن استاد راهنما، 63 تن دانشجوی دکتری و 139 تن دانشجوی کارشناسی ارشد با روش نمونه­گیری سهمیه­ای انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه­های محقق ساخته، عملکرد استادان راهنما و دانشجويان تحصيلات تكميلي در فرایند راهنمایی پایان­نامه و رساله مورد آزمون قرار گرفت. به­ منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از روش­های آماری تی تک نمونه‌ای، تی مستقل، تحلیل واریانس چندمتغیره، و آزمون فريدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که عملكرد استادان راهنما در فرايند راهنمایی پایان­نامه و رساله از ديدگاه دانشجويان در کل مقیاس و مؤلفه­های آن و همچنین عملكرد دانشجویان در فرايند انجام پایان‌نامه يا رساله از ديدگاه استادان راهنما در کل مقیاس و مؤلفه­های مشارکت اثربخش و تعامل اثربخش در نقطه 75 درصدی به طور معناداری پایین­تر از حد مطلوب بود (P<.01). بین وضع مطلوب و وضع موجود کل مقیاس عملكرد استادان راهنما و مؤلفه‌های آن از دیدگاه دانشجویان و در کل مقیاس عملكرد دانشجویان و مؤلفه‌های آن از دیدگاه استادان راهنما تفاوت معناداری وجود داشت (P<.01). بین میانگین رتبه­ها در مؤلفه­های عملکرد دانشجويان از ديدگاه استادان راهنما (p=.000 ,27/67= (3)x2) و در مولفه­های عملکرد استادان راهنما از ديدگاه دانشجويان تفاوت معناداری وجود داشت (p=.000 ,32/327= (3)x2). همچنین بین گروه‌های آموزشی مختلف از لحاظ خرده­مقیاس‌های عملکرد دانشجویان از دیدگاه استادان راهنما تفاوت معناداری وجود داشت (F(4, 94)= 3.77, p= 0.000)، اما درخرده­مقیاس­های عملکرد استادان راهنما از ديدگاه دانشجویان در گروه­های آموزشی مختلف تفاوت معناداری مشاهده نشد (F(4, 194)= 1.36, p= 0.37). به نظر مي‌رسد استاد راهنما و دانشجو، در فرايند راهنمايي پايان‌نامه، عملكرد مطلوبي نداشته و با وظايف و تعهدات خود آشنايي لازم را ندارند. در نهایت، برای بهبود وضعیت راهنمایی پایان‌نامه و رساله، چهار راهبرد توجه اثربخش، همدلی اثربخش، توانمندسازی اثربخش، و حریم حرفه­ای اثربخش به منظور بهبود عملكرد استاد راهنما در فرایند راهنمایی و چهار راهبرد مشاركت اثربخش، تعهد اثربخش، تعامل اثربخش و علاقه‌ی اثربخش به منظور بهبود عملكرد دانشجو در فرایند انجام پایان نامه یا رساله ارائه گرديد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه راهبردهای راهنمایی رساله ها و پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی