پرسشنامه رایگان رابطه طول مدت اسارت و اختلالات روانی _ رفتاری آزادگان

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه طول مدت اسارت و اختلالات روانی _ رفتاری آزادگان

پژوهش های خارجی نشان داده است كه بین طول مدت اسارت و اختلالات روانی-رفتاری اسرای جنگی ارتباط معناداری وجود دارد. بدین منظور و به جهت بررسی آخرین وضعیت روانشناختی در آزادگان مشهد، و همچنین ارزیابی ” مؤلفه های بنیادین سازش یافتگی ” در آنان، از بین 1700 آزاده مشهد 110 نفر به صورت نمونه در دسترس و با استفاده از فرمول پیشنهادی برگ و گان ( 1989) انتخاب گردیدند. بدین منظور ابتدا در قالب مطالعه ای مقدماتی 30 نفر از آزادگان به صورت تصادفی انتخاب شده و از حیث متغیرهای تحقیق، تحت بررسی و آزمون قرار گرفتند سپس آزمون استرس پس از سانحه (RIES) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS21) و تست حمایت اجتماعی (S.S.S) به 110 نفر گروه نمونه ارائه و توسط آنان تكمیل گردید و همراه با پرسشنامه ها، مصاحبه تشخیصی توسط پژوهشگر برای تشخیص افتراقی اختلالات و معتبر سازی نتایج صورت پذیرفت. داده ها با استفاده از روش های آماری همبستگی و تحلیل واریانس (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد كه بین طول مدت اسارت و اختلالات روانی-رفتاری آزادگان رابطه معكوس وجود دارد. یافته های پژوهش حاضر یا پژوهش های داخلی همسو و با پژوهش های خارجی ناهمخوان بوده است. به نظر می رسد كه عواملی نظیر مذهب و محل اسكان آزادگان در طول مدت اسارت در چنین يافته ای نقش دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه طول مدت اسارت و اختلالات روانی _ رفتاری آزادگان