پرسشنامه رایگان رابطه سبک های دلبستگی، تمایز یافتگی خود و فقدان پدر با صمیمیت زناشویی زنان

تاریخ انتشار : 30 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه سبک های دلبستگی، تمایز یافتگی خود و فقدان پدر با صمیمیت زناشویی زنان

این پژوهش با بهره گیری از مبانی تئوری سبک های دلبستگی، تمایز یافتگی خود، فقدان پدر و صمیمیت زناشویی به منظور بررسی رابطه موجود بین این متغیرها و نیز پیش بینی صمیمیت زناشویی بر اساس متغیرهای ذکر شده، طراحی شده بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت از زنان متاهل شاهد مراجعه کننده به مناطق سه گانه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مشهد و مرکز مشاوره شاهد بود. نمونه شامل 148 خانم در بازه سنی 20 تا 35 سال و با حداقل تحصیلات دیپلم در دو گروه دارای پدر خوانده و گروه بدون پدر خوانده بود. ابزارهای پژوهشی را سبک های دلبستگی (AAQ: هازان و شیور،1987)، تمایز یافتگی خود (DSI: اسکورون و دندی، 2004)، و صمیمیت زناشویی (PAIR: شافر و السون، 1981) تشکیل دادند. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، واریانس سه راهه (فرضیه پژوهش)، همبستگی پیرسون (سوال اول و دوم)، و تحلیل رگرسیون چندگانه (سوال سوم پژوهش) بودند. یافته های پژوهش نشان داد که هرکدام از متغیرهای سبک دلبستگی و تمایز یافتگی خود و نیز وجود یا عدم وجود پدر خوانده در تعامل با سبک دلبستگی، تاثیر معناداری بر صمیمیت زناشویی داشتند. همچنین به شکل جزیی تر سبک های دلبستگی ایمن و اجتنابی، و سطح درون روانی تمایز یافتگی یعنی، موقعیت من و پاسخ دهی هیجانی، تاثیر معنا داری بر صمیمیت زناشویی داشتند ( فرضیه پژوهش). نتایج همچنان نشان دادند که بین سبک دلبستگی اجتنابی و صمیمیت زناشویی همبستگی منفی و معنادار و بین سبک دلبستگی ایمن و صمیمیت زناشویی، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (سوال اول پژوهش). نتایج همچنین نشان دادند که بین موقعیت من و صمیمیت زناشویی، همبستگی مثبت و معنادار، و همچنین بین گریز عاطفی و نیز هم جوشی با دیگران با صمیمیت زناشویی رابطه منفی و معناداری وجود دارد (سوال دوم پژوهش). در نهایت نتایج نشان دادند که مدل ارائه شده یه طور معناداری قادر به پیش بینی صمیمیت زناشویی است و در این میان، موقعیت من، گریز عاطفی، و هم جوشی با دیگران و همچنین سبک دلبستگی ایمن به خوبی قادر به پیش بینی صمیمیت زناشویی هستند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه سبک های دلبستگی، تمایز یافتگی خود و فقدان پدر با صمیمیت زناشویی زنان