پرسشنامه رایگان رابطه خودشيفتگي و مديريت بحران مديران در دبيرستان ها

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه خودشيفتگي و مديريت بحران مديران در دبيرستان ها

رویدادهای مهمی که به­ویژه در دهه­ های اخیر در سراسر دنیا روی داده، نشان­دهنده­ی این واقعیت است که جوامع بشری پیوسته دست­خوش رویدادهای غیرقابل کنترل و پیش­بینی مي­باشد که از آن به «بحران» تعبیر می­شود. بحران­، بر تمام سطوح از کلان تا خرد تأثیر می­گذارد­ و سازمان­ها به ­عنوان یک خرده سیستم از این امر مستثنی نیستند. مدیران سازمان­ها نقش کلیدی در رویارویی با بحران­هایی را دارندکه ممکن است موجودیت سازمان را تهدید کند و از آنجایی که مطابق تحقیقات، یکی از عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیران خودشیفتگی می­باشد، این پژوهش به بررسی رابطه میان مدیریت بحران و خودشیفتگی مدیران پرداخته است. این مطالعه از حیث روش کمی بوده و با استفاده از روش همبستگي انجام  شده است. جامعه آماری شامل كليه مديران (مرد و زن) مقطع تحصيلي متوسطه شهر مشهد در سال تحصيلي 90-1389 می­باشد (n=404) که با استفاده از روش نمونه­ گیری خوشه­ای چندمرحله­ای، نمونه­ای 222 نفری انتخاب شد. براي سنجش خودشيفتگي از پرسشنامه شخصيت خودشيفته(NPI-16) و براي بررسي مديريت بحران از پرسشنامه پژوهشگر­ساخته استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه­ي معناداري بين خودشیفتگی و مدیریت بحران وجود ندارد. به­عبارت دیگر، میزان بالا یا پایین خودشیفتگی با  نحوه مدیریت بحران مدیران رابطه ندارد. به­نظر می­رسد یکی از عوامل مهمی که بر این یافته تأثیر گذاشته است، مدیریت متمرکز آموزش و پرورش ­باشد. طبق این دیدگاه، تمام برنامه­ها و اقدامات باید مورد تأیید مقامات بالاتر باشد. در چنین شرایطی، دور از ذهن نخواهد بود که ویژگی­های شخصیتی مدیران مجال کمتری جهت تأثیرگذاری در تدوین برنامه­ ها و برنامه ­ریزی برای بحران­ها پیدا کند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه خودشيفتگي و مديريت بحران مديران در دبيرستان ها