پرسشنامه رایگان جهت گیری جنسی – اجتماعی

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

 

پرسشنامه جهت گیری جنسی – اجتماعی

Sociosexual Orientation Inventory (SOI)

Simpson’s (e.g.‚ 1998)

شرح : نام فرد یا افرادی که برگردان کرده اند روشن نیست. Payvand Jalali  برگردان نیازمند بازنگری جدی است.

نسخه انگلیسی این ابزار روی تارنمای روان سنجی هست.

همه آگاهی ها درباره این ابزار ، نسخه فارسی و نسخه زبان های گوناگون را می توانید در نشانی زیر بیابید.

http://www.larspenke.eu/en/research/soi-r.html

1. در طول سال گذشته با چند نفر سکس داشته اید؟

0

1

2

3

4

5-6

7-9

10-19

20 یا بیشتر

 

2. با چند شریک جنسی مختلف ، فقط یک بار سکس داشته اید؟

0

1

2

3

4

5-6

7-9

10-19

20 یا بیشتر

 

3. بدون آن که بخواهید رابطه تعهد آور داشته باشید با چند نفر رابطه جنسی داشته اید ؟

0

1

2

3

4

5-6

7-9

10-19

20 یا بیشتر

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه جهت گیری جنسی – اجتماعی