پرسشنامه رایگان تیم سازی در دانشگاه

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه تیم سازی در دانشگاه

پژوهش حاضر با هدف شناسایی دیدگاه مدیران و کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد درباره تیم­سازی و مفاهیم مرتبط با آن، بررسی وضعیت تیم­سازی دانشگاه فردوسی مشهد، بررسی موانع و فرصت­های تیم­سازی در این دانشگاه و در نهایت ارائه راه­کارهایی برای بهبود وضعیت تیم­سازیدانشگاه فردوسی مشهد تهیه و تدوین شد. روش پژوهش مطالعه موردی و جامعه پژوهش تمامی مدیران و کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد بودند که تعداد مدیران 225 نفر و تعداد کارشناسان 568 نفر بود. نمونه­گیری نیز به روش هدفمند صورت پذیرفت. برای بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان دانشگاه در رابطه با تیم­سازی از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. نتایج نشان داد که اکثر مدیران و کارشناسان دارای روحیه تیم­گرایی بودند و دیدگاه مناسبی به مؤلفه‌های      تیم­سازی و کار تیمی داشتند. برای تعیین وضعیت تیم­سازی در دانشگاه از ابزار مصاحبه و بررسی اسناد استفاده شد و نتایج حاصل نشان داد که دانشگاه از وضعیت تیم­سازی مطلوبی برخوردار نیست و فاقد یک برنامه     روش­مند و ساختار یافته برای تیم­سازی و ارتقا کار تیمی می­باشد. در ادامه برای بررسی موانع و فرصت­های  تیم­سازی نیز از ابزار مصاحبه استفاده شد و نتایج نشان داد کهمواردی چون اعتماد میان اقشار مختلف دانشگاه، وقت مدیران، انتخاب مدیران شایسته، ساختار سازمانی رسمی، ارزیابی مدیران، دانش و بصیرت مدیریتی، سبک تصمیم­گیری­، انگیزه و نظام تشویق کارکنان، استراتژی و رویکرد کار تیمی در سطح کلان به عنوان موانع اساسی تیم­سازی دانشگاه فردوسی مشهد محسوب می­شوند. همچنین از مهم‌ترین فرصت­های تیم­سازی می­توان به منابع انسانی، مالی و مادی موجود و متنوع دانشگاه و وجود روحیه مناسب و نگاه مثبت مدیران و کارشناسان دانشگاه نسبت به تیم­سازی و کار تیمی اشاره نمود. در پایان با بهره­گیری از ابزار مصاحبه راه­کارهایی برای بهبود وضعیت تیم­سازی در دانشگاه ارائه شد که عبارتند از: اعتماد­سازی، آموزش مدیران، ارزیابی دقیق مدیران، انتخاب مدیران شایسته و لایق، فرهنگ­سازی، مشارکت تمام مدیران در سیاست­گذاری­ها، تدوین برنامه مدون برای بهبود کار تیمی و ارتقا مهارت تیم­سازی، ساختار سازمانی منعطف و غیررسمی، توسعه روابط غیررسمی و ارتباطات باز، برنامه­ریزی و زمان­بندی مدیران و اختصاص وقت کافی به مدیریت، ایجاد انگیزه و تشویق مدیران تیم­ساز، به­کارگیری منابع انسانی متخصص و شایسته، قانونمند کردن و الزام کار تیمی برای مدیران.  

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 10

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تیم سازی در دانشگاه