پرسشنامه رایگان تعیین رابطه بین ارضای نیازهای اساسی خود تعیین گری (خودمختاری، شایستگی و ارتباط) و کیفیت زندگی کاری معلمان

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه تعیین رابطه بین ارضای نیازهای اساسی خود تعیین گری (خودمختاری، شایستگی و ارتباط) و کیفیت زندگی کاری معلمان

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش نیازهای اساسی خودتعیین­ گری در کیفیت زندگی­ کاری معلمان است. روش تحقیق توصیفی و همبستگی می­باشد. جامعه آماری پژوهش، معلمان ابتدایی شهر خواف که شامل 114 نفر می­باشد و به دلیل پایین بودن حجم جامعه از روش سرشماری استفاده‌ شده است. ابزار گردآوری داده­ها دو پرسش­نامه کیفیت زندگی­ کاری والتون و نیازهای اساسی خودتعیین­گری گاردیا، دسی و ریان است که ضریب پایایی آن­ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب (81/.) و (89/.) تعیین شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از تحلیل رگرسیون چندگانه، رگرسیون ساده، ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل و تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نیازهای اساسی خودتعیین­گری و مؤلفه­ های آن (خودمختاری، شایستگی و ارتباط) با کیفیت زندگی­کاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (68/. r=) و مؤلفه ­های نیازهای اساسی خودتعیین­گری قادر به پیش­بینی کیفیت زندگی­ کاری معلمان است که در این میان، مؤلفه­ های “خودمختاری” و “ارتباط” به ترتیب بیشترین تأثیر را بر کیفیت زندگی­ کاری داشته است. یافته­ های پژوهش همچنین نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان کیفیت زندگی­ کاری معلمان مرد و زن، دارای سطح تحصیلات و سابقه خدمت مختلف وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعیین رابطه بین ارضای نیازهای اساسی خود تعیین گری (خودمختاری، شایستگی و ارتباط) و کیفیت زندگی کاری معلمان