پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه ی ویژگی های شخصیتی پرستاران بیماران سرطانی و غیر سرطانی

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی و مقایسه ی ویژگی های شخصیتی پرستاران بیماران سرطانی و غیر سرطانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی در پرستاران بیماران سرطانی و پرستاران بیماران غیر سرطانی انجام شده است این منظور دو گروه 30 نفره از پرستاران فوق (15پرستار زن ) برای هرگروه از بیمارستان های  امام رضا (ع)و قائم و بیمارستان امید مشهد به عنوان افراد نمونه انتخاب شده و سپس پرسشنامه شخصیتی بر روی ایشان به اجرا درآمد که پس از تجزیه و تحلیل آماری و استفاده از آزمون t تست جهت مقایسه میانگین های نمرات در گروه مشخص شد که فرضیه اصلی به پژوهش که بر پایه وجوه تفاوت بین ویژگی های شخصیتی پرستاران بیماران سرطانی و غیر سرطانی بود در سطح آلفای 5% مودر پذیرش قرارگرفته است همچنین به طور متغیر با  استفاده از آزمون تی فرم و مقیاسهای ( نوروز گرایی ، برون گرایی ، گشودگی ، توافق گرایی و وجدان گرایی ) در هر یک از گروهای نمونه مورد مقایسه قرار گرفته و مشخص شد که مقیاس وجدان گرایی بالاترین میانگین را در نزد افراد هر دو گروه کسب کرده ، پایین ترین میزان محاسبه شده میانگینها مربوط به خرده مقیاس نوروز گرایی و خرده مقیاس توافق گرایی نیز تنها مقیاس بود که در بین زنان و مردان پرستار بیماران سرطانی دارای تفاوت بوده بدین نحو که مردان سطح بالاتری از این شاخص را نسبت به پرستاران زن به خود اختصاص داده بودند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی و مقایسه ی ویژگی های شخصیتی پرستاران بیماران سرطانی و غیر سرطانی