پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه سبك های حل مساله در جوانان معتاد و غیر معتاد

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی و مقایسه سبك های حل مساله در جوانان معتاد و غیر معتاد

از آنجايي كه هر گاه با اكثريت افراد معتاد به گفتگو مي نشينيم و علت اعتياد آنها را جستجو ميكنيم سعي بر اين دارند كه شرايط و مشكلات محيطي را عامل اعتياد به خود معرفي كنند لذا بر آن شديم كه شيوه هاي مقابله افراد معتاد به مواد مخدر را با افراد غير معتاد در شرايط حل مساله يكسان مقايسه كنيم.فرضيه ما اين بود كه افراد معتاد نسبت به افراد غير معتاد از شيوه هاي نا كار آمد در حل مسائل استفاده مي كنند.در اين پژوهش ابتدا افراد معتاد را از مركز درمات ترك اعتياد مشهد كيلينيك انتخاب كرديم كه در حجم نمونه سي نفر،با يك گروه شاهد كه از لحاظ تعداد و ميزان سن و جنسيت و پس ازاطمينان از عدم اعتيادشان با گروه معتاد همتا بودند انتخاب نموديم.به آن ها فرمهاي آزمون شيوه هاي حل مساله اين آزمون كه شامل مقياسهاي:1- بي ياوري.2-كنترل حل مسئله3-شيوه خلاقيت4-شيوه اجتناب فرضيه ما مورد تاييد قرار گرفت.بدين معني كه در تمامي اين مقايسه ها توانايي حل مساله افراد معتاد ضعيف تر و در سطح پايين تر از افراد معتاد قرار داشت ولي در مقياس پاياني با عنوان شيوه تقرب فرضيه مورد تاييد قرار نگرفت بدين معني كه بين افراد معتاد و غير معتاد در مقياس تقرب در حل مساله تفاوتي مشاهده نشده است.لازم به ذكر است براي تحرير و تحليل داده ها از آزمون تي استفاده شده كه در سطح آن ها 0.01 و 0.05 نتايج معنا داري بين سبك هاي حل مساله افراد معتاد و غير معتاد مشاهده شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات:2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی و مقایسه سبك های حل مساله در جوانان معتاد و غیر معتاد