پرسشنامه رایگان بررسی میزان و رابطۀ جوّ سازماني و سازمان يادگيرنده

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی میزان و رابطۀ جوّ سازماني و سازمان يادگيرنده

هدف این پژوهش بررسی میزان و رابطه­ی جوّ سازمانی و سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران می‪باشد.جامعه آماری این پژوهش عبارت است از مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران که در سال 91-1390 مشغول خدمت بودند. بدین منظور 152 تن به صورت تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. همچنین، دو پرسشنامه‪ی ابعاد جو سازمانی هالپین وکرافت و مولفه‌های سازمان یادگیرندۀ واتکینز و مارسیک جهت سنجش این دو متغیر تهیه شد. جهت توصیف آماری تک‌تک سؤالات پرسشنامه‌های جوّ سازمانی و سازمان یادگیرنده از شاخص‌های آمار توصیفی نظیر: میانگین، واریانس و انحراف معیار استفاده شده است. جهت پاسخ به معناداری سؤالات پژوهش از آزمونt تک‌نمونه‌ای استفاده شد. از آنجا که سوال سوّم پژوهش به بررسی ارتباط بین دو متغیر می‌پردازد، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همچنین، جهت پیش‌بینی تغییرات جوّ سازمانی از روی مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده، از مدل رگرسیون چندگانه (روش گام‌به‌گام) استفاده شد.یافته‪های پژوهش نشان داد که ميانگين نمرۀ جو سازمانی دانشگاه مازندران 21/3 مي‪باشد كه حاكي از نمرۀ بالاتر از متوسط این دانشگاه است.همچنین، ميانگين نمرۀ سازمان یادگیرندۀ دانشگاه مازندران 02/3 مي‪باشد كه حاكي از نمرۀ متوسط است، و نشانگر نياز به حركت اين دانشگاه به سمت ایجاد فضای سازمانی مطلوب جهت يادگيرنده‌شدن هر چه بیشتر و روزافزون مي‪باشد. به اضافه، يافته‪هاي اين پژوهش نشان داد كه بین جو سازماني و سازمان یادگیرنده در دانشگاه مازندران (01/0 p<و 93/0=r) رابطۀ مثبت معنا‪داری وجود دارد و باتوجه به نتایج آزمون تحلیل رگرسیون ارائه‌شده مشخص شد که جو سازمانی توانایی پیش‪بینی سازمان یادگیرنده را دارد. بنابراین، می‪توان گفت که برای استقرار سازمان یادگیرنده، ایجاد جو و فضای سازمانی مطلوب در دانشگاه مازندران امری ضروری است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی میزان و رابطۀ جوّ سازماني و سازمان يادگيرنده