پرسشنامه رایگان بررسی میزان رضایتمندی زناشویي در ازدواج های فامیلی و غیر فامیلی

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی میزان رضایتمندی زناشویي در ازدواج های فامیلی و غیر فامیلی

ابزار سنجش در این تحقیق پرسشنامه زناشویی(r=0.83) بوده است. این تحقیق جز طرههای همبستگی می باشد روش های آماری مورد استفاده عمدتا روش همبستگی پیرسون بوده و در موارد لزوم برای مقایسه گروه ها از تحلیل واریانس و آزمون tاستفاده شده است.فرضیه این تحقیق عبارت است از:بین رضایتمندی زناشویی و ازدواجهای فامیلی و غیر فامیلی رابط معناداری وجد دارد.برای نمونه گیری { n=6 } از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. با توجه به تحلیلهای انجام شده فرضیه ما تایید شد. بدین صورت که بین رضایتمندی در ازدواجهای فامیلی و غیر فامیلی رابطه معناداری وجود دارد. و یافته های تحقیق بیان کننده این نکته است که رضایتمندی در ازدواجهای فامیلی بیشتر از ازدواجهای غیر فامیلی است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی میزان رضایتمندی زناشویي در ازدواج های فامیلی و غیر فامیلی