پرسشنامه رایگان بررسی منبع کنترل در افراد معتاد به مواد مخدر و غیر معتاد

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی منبع کنترل در افراد معتاد به مواد مخدر و غیر معتاد

تحقیق حاضر در پی آن است تا مشخص کند ، آیا میان مرکز کنترل درونی-بیرونی(I-E)معتاد و غیر معتاد تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

فرضیه پژوهش عبارت است از اینکه منبع کنترل در افراد معتاد و غیر معتاد تفاوتهایی وجود دارد.

برای بررسی فرضیه فوق از روش آماری توصیفی از نوع علی – مقایسه ای استفاده گردیده است.آزمودنی های این پژوهش بطور کلی شامل۶۰ مرد مشهدی ۲۰-۳۷ ساله می شود که در دو گروه ۳۰نفره معتاد و غیر معتاد قرار دارند.افراد گروه معتاد از مراجعین به کلینیک ترک اعتیاد انتخاب گردید.افراد گروه غیر معتاد از بستگان ،همراهان و سایراقشار جامعه که در سطح همسالان با معتادین بودند انتخاب شدند.

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t گروههای مستقل استفاده شد که در سطح آلفای ۱۰/۰۱ و۰/۰۵ نتایج معناداری بین هر دو گروه مشاهده نگردید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی منبع کنترل در افراد معتاد به مواد مخدر و غیر معتاد