پرسشنامه رایگان بررسی منبع كنترل در افراد معتاد به مواد مخدر و غیر معتاد

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی منبع كنترل در افراد معتاد به مواد مخدر و غیر معتاد

تحقيق حاضر در پي آن است تا مشخص كند ، آيا ميان مركز كنترل دروني-بيروني(I-E)معتاد و غير معتاد تفاوتي وجود دارد يا خير؟

فرضيه پژوهش عبارت است از اينكه منبع كنترل در افراد معتاد و غير معتاد تفاوتهايي وجود دارد.

براي بررسي فرضيه فوق از روش آماري توصيفي از نوع علي – مقايسه اي استفاده گرديده است.آزمودني هاي اين پژوهش بطور كلي شامل60 مرد مشهدي 20-37 ساله مي شود كه در دو گروه 30نفره معتاد و غير معتاد قرار دارند.افراد گروه معتاد از مراجعين به كلينيك ترك اعتياد انتخاب گرديد.افراد گروه غير معتاد از بستگان ،همراهان و سايراقشار جامعه كه در سطح همسالان با معتادين بودند انتخاب شدند.

براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون t گروههاي مستقل استفاده شد كه در سطح آلفاي 10/01 و0/05 نتايج معناداري بين هر دو گروه مشاهده نگرديد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی منبع كنترل در افراد معتاد به مواد مخدر و غیر معتاد