پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ای هوش هیجانی بین دانشجویان دختر دارا و فاقد پدر

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی مقایسه ای هوش هیجانی بین دانشجویان دختر دارا و فاقد پدر

هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه هوش هیجانی در گروه دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بود . به این منظور تعداد 30 دانشجو فاقد پدر و 30 دانشجو دارای پدر که به صورت تصادفی انتخاب شدند.

ابزار اصلی اندازه گیری این تحقیق پرشسنامه هوش و هیجانی بار- اون (EQ-i) Emotional quotient inventory  بود که اعتبار آن در یک مطالعه مقدماتی با استفاده از آزمون آلفای کربناخ برابر با 81َ% محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معنی داری در هوش هیجانی دو گروه وجود دارد. نتایج حاصل از مقایسه زوجی نیز نشان داد که میانگین نمرات هوش هیجانی دانشجویان دارای پدر به صورت معنی داری بیشتر از گروه دیگر است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 11

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی مقایسه ای هوش هیجانی بین دانشجویان دختر دارا و فاقد پدر