پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ای میزان رضایتمندی زناشویي در ازدواج های سنتی و غیر سنتی

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی مقایسه ای میزان رضایتمندی زناشویي در ازدواج های سنتی و غیر سنتی

بررسی مقایسه ای میزان رضایتمندی زناشویی در ازدواجهای سنتی و غیر سنتی در شهر مشهد با این هدف انجام شد که میزان رضایتمندی را در ازدواجهای سنتی و غیر سینتی بسنجد.با توجه به تحقیقات زیاد پژوهشگران و بررسی مقالات  ارائه شده تا کنون تحقیقی با این عنوان انجام نشده است،لذا پژوهشگران به این فکر افتادند که میزان رضایتمندی زناشویی را در ازدواجهای سنتی و غیر سنتی بررسی و مقایسه نمایند.در این پژوهش تنها یک فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است،نمونه،مورد بررسی 60 زوج که به روش سنتی و غیر سنتی با یکدیگر ازدواج کرده اند می باشد که به طور تصادفی از ناحیه،چهار مشهد انتخاب شدند.روش پژوهش در توصیفی از نوع همبستگی است.در تجزیه و تحیل از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.نتایج سوالات مذکور حاکی از آن است که بین میزان زضایتمندی زناشویی در ازدواجهای سنتی وغیر سنتی تفاوت معناداری وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی مقایسه ای میزان رضایتمندی زناشویي در ازدواج های سنتی و غیر سنتی