پرسشنامه رایگان بررسی كارایي و اثر بخشی شناخت درمانی در كاهش نگرش های ناكارامد و باورهای مرتبط با مواد افراد معتاد

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی كارایي و اثر بخشی شناخت درمانی در كاهش نگرش های ناكارامد و باورهای مرتبط با مواد افراد معتاد

روش پژوهش مورد استفاده این تحقیق، طرح تجربی تك موردی است در این طرحها در هر زمان تنها یك آزمودنی واحد مورد مطالعه قرار می‌گیرد، از میان طرحهای تك‌ موردی در این پژوهش از طرح چند خط پایه‌ای استفاده شده است. نمونه‌گیری این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انجام گرفت یعنی از بین بیمارانی كه جهت ترك اعتیاد در كلینیك تشكیل پرونده می‌دادند و از سوی روانپزشك مركز، تشخیص وابستگی به مواد برای آنها گذاشته می‌شد با استفاده از مصاحبه‌ی غربال سه نفر بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: مقیاس نگرشهای ناكارآمد (DAS)، پرسشنامه‌ی باورهای مرتبط با مواد، مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS) و مصاحبه‌ی بالینی ساخت‌دار برای تشخیص اختلالات محور I در DSM-IV (SCID). روش مداخله درمانی مورد استفاده در این پژوهش، شناخت درمانی بر طبق الگوی بك می‌باشد كه از یكسری تكنیكهای شناختی و رفتاری تشكیل شده است. این شیوه‌ی درمان در طول مدت 12 جلسه با ترتیب خاصی بروی هر یك از مراجعین اجرا شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد كه شناخت درمانی در كاهش نگرشهای كارآمد، باورهای مرتبط با مواد و همچنین افسردگی، اضطراب و استرس افراد وابسته به مواد مخدر كارا و اثربخش بوده و از معناداری بالینی نیز برخوردار می‌باشد. در مجموع با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت. از آنجائیكه نگرشهای ناكارآمد و باورهای مرتبط با مواد نه تنها در عود مجدد اعتیاد، بلكه در گرایش و تداوم مصرف مواد مخدر و همچنین تداوم آشفتگی‌های روانشناختی معتادین موثر است، لذا به كارگیری شناخت درمانی بصورت فردی یا گروهی در مورد این افراد از ضروریات ترك اعتیاد موفق می‌باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 10

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی كارایي و اثر بخشی شناخت درمانی در كاهش نگرش های ناكارامد و باورهای مرتبط با مواد افراد معتاد