پرسشنامه رایگان بررسی روابط بين ساختار انگيزشی تاب آوری و آمادگی برای مصرف مواد

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی روابط بين ساختار انگيزشی تاب آوری و آمادگی برای مصرف مواد

مصرف مواد معضلي بين المللي و در حال گسترش است. طبق آخرين آمار رسمي در ايران بيش از چهار ميليون مصرف كننده وجود دارد كه دو و نيم ميليون نفر از آنها را مصرف كنندگان دائمي تشكيل مي دهند.از مطالعات گذشته اين طور بر مي آيد كه ساختار انگيزشي و تاب آوري دو پيش بيني كننده مهم در تصميمات افرادبراي مصرف مواد محسوب مي شوند. گرچه ارتباط بين اين متغيرها به طور نظام دار مطالعه نشده است. هدف پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين ساختار انگيزشي ، تاب آوري و ميزان مصرف مواد بوده است. شركت كنندگان (تعداد 120 و 75 درصد زن) به سه پرسش نامه مصرف مواد، دل مشغولي هاي شخصي و تاب آوري پاسخ دادند. داده هاي حاصل از تحليل عاملي مقياس دل مشغولي هاي شخصي دو  عاملي اصلي را به دست دادكه به ترتيب مشخص كننده ساختار انگيزشي انطباقي و غير انطباقي بودند.نتايج تحليل رگرسيون ها نشان دادند كه پس از كنترل متغيرهاي جمعيت شناختي ،‌تاب آوري و ساختار انگيزشي با مصرف مواد رابطه معكوس دارند.همچنين نتايج تحليل ميانجي و ازمون سويل نشان داد كه ساختار انگيزشي ، ميانجي كامل در ارتباط بين تاب آوري و مصرف مواد است. اين يافته ها اهميت ساختار انگيزشي را در مصرف مواد مورد تأييد قرار مي دهد.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی روابط بين ساختار انگيزشی تاب آوری و آمادگی برای مصرف مواد