پرسشنامه رایگان بررسی رابطه سبك های دلبستگی و سرسختی با عزت نفس اجتماعی

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه سبك های دلبستگی و سرسختی با عزت نفس اجتماعی

در این پژوهش رابطه سبكهای دلبستگی،‌ سرسختی و عزت نفس اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر،‌ مطالعه نوع رابطه سبك دلبستگی ایمن، سبك دلبستگی اجتنابی و سبك دلبستگی مضطرب / دوسوگرا و سرسختی با عزت نفس اجتماعی بود. تعداد 84 دانشجوی مقطع تحصیلات تكمیلی دانشگاه فردوسی مشهد( 52 نفر پسر و 32 نفر دختر) در این پژوهش شركت كردند.

 از آزمودنی ها خواسته شد پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان (AAQ)، مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS)، پرسشنامه سرسختی اهواز و پرسشنامه عزت نفس اجتماعی را تكمیل كند. برای تحلیل داده های پژوهش، از شاخص ها و روشهای آماری فراوانی ، درصد،‌ میانگین، انحراف معیار، ضرایب همبستگی، تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد كه سبك دلبستگی ایمن و سرسختی با 99% اطمینان با عزت نفس اجتماعی رابطه مستقیم و معنا داری دارد. همچنین سبك دلبستگی اجتنابی و سبك دلبستگی مضطرب / دوسوگرا با 99% اطمینان با عزت نفس اجتماعی رابطه معكوس و معنا داری دارد. همچنین، سبك دلبستگی ایمن، سبك دلبستگی اجتنابی، سبك دلبستگی مضطرب/ دوسوگرا و سرسختی می تواند واریانس متغیر عزت نفس اجتماعی را تبین كند

(05/0 P< ،01/0 P< )

، یعنی افزایش سبك دلبستگی ایمن و سرسختی باعث افزایش عزت نفس اجتماعی می شود و افزایش سبك دلبستگی اجتنابی، سبك دلبستگی مضطرب/ دوسوگرا باعث كاهش عزت نفس اجتماعی می شود. سبك های دلبستگی از طریق تاثیر بر كیفیت روابط اجتماعی در دو جهت مثبت یا منفی، بر عزت نفس اجتماعی تاثیر می گذارد. و باعث افزایش یا كاهش عزت نفس اجتماعی می شود. مولفه های سرسختی تعهد،‌ كنترل، مبارزه جویي بر نگرش فرد نسبت به خود و دیگران به طور مثبت تاثیر می گذارد و باعث افزایش عزت نفس اجتماعی می شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه سبك های دلبستگی و سرسختی با عزت نفس اجتماعی