پرسشنامه رایگان بررسی رابطه زیارت امام رضا(ع) با احساس شادکامی

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه زیارت امام رضا(ع) با احساس شادکامی

هدف پژهش حاضر بررسی ارتباط بین زیارت امام رضا(ع) با احساس شادکامی، رضایت و کیفیت زندگی افراد و روشن ساختن اهمیت زیارت و تاثیر آن بر زندگی افراد است. طرح پژوهش از حیث گردآوری داده‌ها در دسته تحقیقات توصیفی قرار می‌گیرد. روش پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد. 384 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه زیارت محقق ساخته، پرسشنامه شادکامی آکسفورد، مقیاس رضایت از زندگی پنج سوالی دینر و مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. برای تحلیل داده‏ها از تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون برای فرضیه‎ها استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که بین زیارت امام رضا (ع) با احساس شادکامی، رضایت و کیفیت زندگی افراد همبستگی معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد افرادی که به زیارت امام رضا(ع) مشرف می‏شدند و آن را به عنوان یکی از اعمال و مناسک دینی در نظر داشتند از احساس شادکامی، رضایت و کیفیت زندگی بهتری برخوردار بودند. بنابراین با توجه به نقش مثبت زیارت به عنوان یکی از اعمال معنوی بهتر است افراد برای مقابله با مشکلات از وجود بارگاه منور و ملکوتی علی بن موسی الرضا(ع) بهره بگیرند و نقش زیارت در زندگی افراد پررنگ تر گردد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه زیارت امام رضا(ع) با احساس شادکامی