پرسشنامه رایگان بررسی رابطه بین سبك های حل مساله و سبك های دفاعی

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه بین سبك های حل مساله و سبك های دفاعی

در روانشناسی بالینی طرفداران دو دیدگاه معاصر عمده یعنی درمان روانپویشی و شناختی- رفتاری بندرت مجلات یكدیگر را مطالعه می كند و یا در كنفرانسهای هم حضور می یابند و در نتیجه متخصان هر گروه به راحتی در سیستم خود تقویت كنده ای در گیر می شوند كه درستی نظر آنها را مورد تایيد قرار می دهد. تلفیق نظریه و عمل روان پویشی و شناختی –رفتاری مكن است بعضی مواقع برای درمان مطلوب ضروری باشد زیرا این دو دیدگاه دارای نقاط قوت و ضعفی هستند كه می تواند مكمل هم باشد. دیدگاهای روانپویشی درك پیچیده ای را در مورد تعاملات شناخت – هیجان، انگیزش و فرآیندهای ناهشیار ارائه میدهند .

 بنابراین نقش یادگیری و شناخت را دست كم می انگارند. در مقابل دیدگاهای شناختی – رفتاری بر فرآیندهای ویژه ای كه می تواند جهت مداخله مورد هدف قرار گیرند، یعنی فرآیندهای شناختی مداخله گر در آسیب روانی و فرآیندها و رفتارهای هشیار بسیار تمركز می كند و در نتیجه نمی تواند تعاملات پیچیده شناخت، هیجان و انگیزش را كه در بسیاری از نشانه ها و اختلالات شخصیت در گیر هستند را مورد بحث قرار می دهند. همچنین این دیدگاها فرآیند های شناختی، هیجانی و انگیزش ناهشیار را كه اكنون در تحقیقات تجربی به ویژه علم عصب شناسی شناختی به اثبات رسیده اند را نادیده می انگارد. نظریه پردازان روانپویشی بطور گسترده ای در مورد مكانیسم های دفاعی مطلب نگاشته اند، همچنین بسیاری از محققان پاسخهای مقابله ای را مطالعه كرده اند ولی هیچكدام از آنها این فرآیندها را به صورت مكانیسم های تنظیم هیجان مفهوم ساز نكرده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سبك های حل مسئله و سبك های دفاعی است كه در راستای تلفیق نظریه و فن دیدگاه روانپویشی و دیدگاه شناختی – رفتاری در حوزه تنظیم هیجان هشیار و ناهشیار می باشد.

 بدین منظور چهارصد دانشجوی دختر و پسر دوره كارشناسی دانشگاه فردوسی به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند . تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده نشان می دهد كه بین سبكهای حل مسئله ناكارآمد و سبكهای دفاعی غیر انطباقی و همچنین بین سبكهای حل مسئله كارآمد و سبكهای دفاعی انطباقی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.(01%P<). از آنجايی كه شیوه های دفاعی معمولا یك ویژگی پایدار شخصیت در نظر گرفته میشوند وبا در نظر گرفتن نتایج بدست آمده، انتظار می رود با دسترسی فرد به راهكارهای انطباقی تر همانند حل مسئله از میزان استفاده از دفاع های غیر انطباقی كاسته گردد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه بین سبك های حل مساله و سبك های دفاعی