پرسشنامه رایگان بررسی رابطه بین آگاهی های فراشناختی و سبک های یادگیری با خودتنظیمی و اضطراب امتحان

تاریخ انتشار : 6 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه بین آگاهی های فراشناختی و سبک های یادگیری با خودتنظیمی و اضطراب امتحان

این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین آگاهی های فراشناختی و سبک های یادگیری با خودتنظیمی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی درمشهد انجام گرفت. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی در شهر مشهد است. نمونه آماری این پژوهش، شامل384 نفر از دانش آموزان دختر دوره دوم و سوم دبیرستان در نواحی 3، 5 و7 می باشد.داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های رویکردهای مطالعه (مارتون و سلجو) ، اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران، آگاهی فراشناختی شراو و دنیسون و خودتنظیمی پنتریج و دیگروت گردآوری شد. تحلیل آماری اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس انجام گرفته و شامل بهره گیری از آزمون آلفای کرونباخ جهت محاسبه ضریب پایایی آزمون ها، همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون وتحلیل مسیر است. نتایج نشان داد بین آگاهی های فراشناختی و اضطراب امتحان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین سبک یادگیری و اضطراب امتحان رابطه معناداری وجود دارد. بین آگاهی فراشناختی و خودتنظیمی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین خودتنظیمی و اضطراب امتحان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین سبک یادگیری وخودتنظیمی رابطه معناداری وجود دارد. بین آگاهی فراشناختی و سبک های یادگیری با اضطراب امتحان با میانجی نقش خودتنظیمی رابطه معناداری وجود ندارد. با توجه به یافته های پژوهش در می یابیم که مولفه های آگاهی های فراشناختی و سبک های یادگیری با خودتنظیمی و اضطراب امتحان رابطه دارند و شایسته است که با فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد آگاهی های فراشناختی، سبک یادگیری مناسب و آموزش راهبردهای خودتنظیمی گامی در جهت یادگیری بیشتر برداشته شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات:8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه بین آگاهی های فراشناختی و سبک های یادگیری با خودتنظیمی و اضطراب امتحان