پرسشنامه رایگان بررسی رابطه ادراك دانش آموزان از سبك های فرزندپروری والدين با خود تنظيمی تحصيلی و جهت گيری مذهبی آنان

تاریخ انتشار : 1 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه ادراك دانش آموزان از سبك های فرزندپروری والدين با خود تنظيمی تحصيلی و جهت گيری مذهبی آنان

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه ادراك دانش­ آموزان از سبك­ هاي فرزندپروري والدين با خودتنظيمي و جهت‌گيري مذهبي آنان انجام گرفته است.

جامعه آماري اين پژوهش کليه دانش آموزان مقطع متوسطه ناحيه 2 شهر کرمان در سال تحصيلي 90-89 مي­باشد. نمونه پژوهش شامل 385 نفر از دانش آموزان دختر و پسر است که به روش نمونه گيري خوشه­اي انتخاب شدند. داده­ها از طريق پرسشنامه ­هاي ادراک سبک فرزندپروري والدين گرولنيک و جهت­گيري مذهبي آذربايجاني و خودتنظيمي ولرند و همکاران جمع آوري شد. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است. نتايج پژوهش براي فرضيات که با روش معادلات ساختاري انجام شد، نشان داد که بين ادراک از سبک فرزند پروري والدين و جهت­گيري مذهبي وخودتنظيمي تحصيلي دانش آموزان ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد و همچنين بين جهت­ گيري مذهبي و خودتنظيمي نيز ارتباط معناداري وجود دارد و جهت‌گيري مذهبي مي­تواند خودتنظيمي را به صورت معکوس پيش بيني کند. نتايج پژوهش براي پاسخدهی به سوالات نشان داد که بين خودتنظيمي در دختران و پسران تفاوت معنادار است. همچنين در جهت­گيري مذهبي بين دختران و پسران تفاوت معناداري مشاهده شد. دختران از پسران هم خودتنظيم ترند و هم در متغير اخلاق عملکرد بهتري نسبت به پسران دارند.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه ادراك دانش آموزان از سبك های فرزندپروری والدين با خود تنظيمی تحصيلی و جهت گيری مذهبی آنان