پرسشنامه رایگان بررسی خصوصیات شخصیت تیپ A در بیماران كرونری

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی خصوصیات شخصیت تیپ A در بیماران كرونری

يكي از عوارض شايع و گسترده اي كه بدنبال مسائل و مشكلات جامعه صنعتي كنوني پديدار گشته و حيات فردي و اجتماعي جامعه انساني را بطور جدي تهديد مي كند،‌ مسئله بيماريهاي رواتن تني (Psychosomatic) مي باشد. در اين ميان بيماريهاي قلبي – عروقي (Cardio – Vascular) بالاخص بيماريهاي كرونر قلب (Coronary Heart Disease) از مهمترين انواع بيماريهاي روان تني (Psychosomatic) بشمار مي روند. اين بيماريها در ارتباط مستقيم با هيجانات، عواطف و الگوي شخصيتي (Personality Pattern) فرد مي باشد. يكي از عوامل خطر (Risk Factors) كه در سالهاي اخير ارتباط مسلم آن با بيماريهاي كرونر (CHD) ثابت شده است، الگوي شخصيتي – رفتاري تيپ A (Type A Personality – behavioral Pattern) مي باشد كه يكي از جالبترين و معروفترين كشفيات روانشناسي عمومي (“POP” Psychology) در چهار دهه اخير بوده است.

بنابراين با هدف شناخت هر چه بيشتر و عميقتر شخصيت تيپ A، شناخت بهتر سبب شناسي (Etiology) بيماريهاي كرونر قلب (CHD) و شناخت بهتر روشهاي درماني و پيشگيري از تيپ A،  تحقيق حاضر انجام گرفت،‌ با اين فرض كه بين شخصيت تيپ A با بيماريهاي كرونر قلب (CHD) در مردان سنين 45-30 سال ارتباط مثبت وجود دارد. روش تحقيق، بررسي مقايسه اي (Comparative Survey) بوده است، كه در آن دو گروه 30 نفري (سالم و بيمار) از نظر دارا بودن صفات شخصيتي تيپ A با هم مقايسه شده اند. بمنظور ارزيابي شخصيت آزمودينها و همچنين جمع آوري ساير اطلاعات از تست EPPs (Edwards personal Preference Schedule) و يك پرسشنامه 50 سئوالي استفاده شده است. در تجزيه و تحليل داده هاي (Data Analysis) تست و پرسشنامه، ميانگين و انحراف استاندارد هر گروه مورد محاسبه قرار گرفته، سپس با مراجعه به جدول T (استيودند) نتايج دو گروه مورد مقايسه و تفسير قرار گرفته است. با توجه به يافته هاي تحقيق (Research Findings) مي توان چنين نتيجه گرفت كه دو گروه مزبور در 11 متغير 0ار متغيرهاي 15 گانه تست EPPS) تفاوت معنا داري با هم دارند، اين متغيرها عبارتند از :

تلاش و پيشرفت (Achievement)، تمكين (Deference)، نظم و ترتيب (Order)، خودنمايي (Exhibition)، خودمختاري (Autonomy)، علاقه به معاشرت (Affiliation)، مهرجوئي (Succorance)، برتري طلبي (Dominance)، تنوع طلبي (Change)، تحمل (Endurance) و پرخاشگري (Aggression).

نتايجي كه از اجراي پرسشنامه در هر دو گروه بدست آمده، حاكي از آن است كه دو گروه (سالم و بيمار) از نظر دارا بودن صفات شخصيتي تيپهاي Aو B با هم تفاوت معناداري دارند. بنابراين فرض يك (H1) كه بيانگر ارتباط بين شخصيت تيپ A و بيماري كرونر قلب (CHD) مي باشد، مورد پذيرش واقع مي شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی خصوصیات شخصیت تیپ A در بیماران كرونری