پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر شیوه های فرزند پروری مادران بر میزان بروز نشانه های اضطراب، استرس و افسردگی فرزندان آنها

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی تاثیر شیوه های فرزند پروری مادران بر میزان بروز نشانه های اضطراب، استرس و افسردگی فرزندان آنها

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فرزند پروری مادران بر میزان بروز نشانه های اضطراب، استرس و افسردگی در فرزندان آنهاست. نمونه مورد بررسی شامل 196 نفر از دانش آموزان پایه دوم دبیرستان و مادرانشان بود. برای بررسی فرضیه های پژوهش از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری و پرسشنامه DASS استفاده گردید. روش تحقیق از نوع علی – مقایسه ای است. روش های آماری مورد استفاده شامل میانگین، فراوانی، درصد و آزمون T برای مقایسه میانگین ها می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها حاكی از آن است كه بین اضطراب دانش آموزانی كه مادران سخت گیر دارند با دانش آموزانی كه مادرانی قاطع و اطمینان بخش دارند تفاوت معناداری وجود دارد. بین دانش آموزانی كه مادرانی سهل گیر دارند با دانش آموزانی كه مادرانی قاطع و اطمینان بخش دارند تفاوت معنی داری وجود دارد. بین استرس دانش آموزانی كه مادرانی سهل گیر دارند با دانش آموزانی كه مادران قاطع و اطمینان بخشی دارند تفاوت معناداری وجود دارد. بین افسردگی دانش آموزانی كه مادران سخت گیر دارند با دانش آموزانی كه مادرانی قاطع و اطمینان بخش دارند تفاوت معناداری وجود دارد و بین افسردگی دانش آموزانی كه مادرانی سهل گیر دارند با دانش آموزانی كه مادران قاطع و اطمینان بخشی دارند تفاوت معناداری وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی و مقایسه شیوه های مقابله در برابر استرس های خاص زندگی در نوجوانان دختر و پسر