پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر شناخت درمانی گروهی متمركز بر طرحواره ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی تاثیر شناخت درمانی گروهی متمركز بر طرحواره ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان

پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر شناخت درمانی گروهی متمركز بر طرحواره بهداشت روانی پرداخته است. از بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد كه حاضر به شركت در جلسات گروه درمانی شده بودند، پس از مصاحبه اولین تعداد 20 نفر ( 7 پسر و 14 دختر ) انتخاب شدند. افراد به صورت تصادفی در دو گروه قرار داده شدند. افراد گروه آزمایش 11 جلسه روان درمانی گروهی به روش مذكور را دریافت كردند. افراد گروه كنترل همزمان با گروه آزمایش در سه مرحله ( پیش آزمون، پس آزمون و دنباله گیری ) پرسشنامه بازبینی شده 90 سوالی نشانه ها SCL-90-R را تكمیل كردند. پژوهش حاضر به دنبال آزمون این فرضیه بود كه شناخت ( شناخت درمانی گروهی متمركز بر طرحواره بر بهداشت روانی دانشجویان موثر است ). پیش آزمون هیچ كدام از ابعاد با آزمون T در گروه ها با هم معنادار نبود ( س.م دامنه ای از 15/0 تا 89/0). نتایج تحلیل واریانس برای اندازه گیری های مكرر در تفاوت دو گروه حاكی از معنی داری تاثیر روش مذكور بر كاهش نشانه های مرضی و روتنپرشی ( 05/0 P< ) می باشد. در مقابل روش مذكور بر كاهش نشانه های مرضی جسمانی كردن ( 03/0P= ) و وسواس فكری = عملی ( 63/0P=) تاثیر معنی داری نداشته است. با این حال روش مذكر بر كاهش شاخص كل نشانه ها تاثیر معنی داری ( 001/0 P<) داشته است. نتایج نشان می دهد كه با روش مذكور می توان بهداشت روانی دانشجویان را ارتقاء بخشید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی تاثیر شناخت درمانی گروهی متمركز بر طرحواره ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان